Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Tetínské skály

Vyhledávání

Tetínské skály

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Beroun
Katastrální území: Tetín
Mapové listy: 1241, 12413
Geologická správní oblast: Barrandienské paleozoikum; blanická brázda
Lokalizace: Skalní srázy na pravém břehu Berounky počínající SV. od Tetína a pokračující směrem k Srbsku.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Přirozené skalní stěny, srázy, staré lomy a železniční zářez.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 163

Geologie

Geologická charakteristika: Rozsáhlé přirozené a umělé odkryvy silurského a devonského sledu. Vulkanické facie motolského souvrství (silur), přes mělkovodní facii požárského souvrství (silur) do hraničního intervalu silur-devon, který je výborně odkryt přímo pod tetínským hradištěm. Směrem k východu je odkryta část sledu pražského souvrství (devon), pak se podél tetínského nasunutí opakuje celý sled od silurské vulkanické facie až do vyšší části pražského souvrství (koněpruské, slivenecké, loděnické, řeporyjské a dvoreckoprokopské vápence). Proti ústí Kačáku jsou výborně odkryté faciální přechody se strukturami typu mud mound (kalová kupa). Názorně odkryté tektonické fenomeny (tetínské nasunutí, vrásy, radiální dislokace). Početné krasové fenomény: jeskyně, srázy a ve stěnách starých lomů odkryté komíny a krasové kapsy s různorodou výplní (v přilehlém Kruhovém lomu u Srbska zjištěno známé paradoxon, zachované terciérní a mesozoické sedimenty ve výplni kapes).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: stratigrafie, sedimentologie, strukturní geologie (tektonika), paleontologie, geologie
Jevy: kras, krasová kapsa, zkameněliny - fauna, litologické rozhraní, jeskyně krasová, zlom
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , vulkanická
Hornina: vápenec, bazalt (čedič), břidlice
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 597     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Významné stratigrafické profily od vulkanické facie svrchního siluru přes hraniční vrstvy silur-devon až do svrchní části pražského souvrství, příklad faciálního vývoje a laterálních faciálních přechodů, příklad tektonického porušení. Hojné krasové jevy (jeskyně, komíny, v odlámaných částech krasové kapsy s pozoruhodnou výplní). Objekty cenné z historického hlediska (hrad Tetín aj.). Vyhlášení ZCHÚ: MK ČSR, 22. 2. 1974, č. předpisu: 3.400/74.
Součást VCHÚ: CHKO Český kras
Součást Geoparku: Barrandien
Střety zájmů: dopravní stavby
Popis střetů zájmů: Skály jsou v těsné blízkosti železniční trati, takže jsou pod bezpečnostním dozorem, případné bezpečnostní zásahy nutno řešit v součinnosti s ochranou přírody.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Chlupáč, I. (1957): Faciální vývoj a biostratigrafie středočeského spodního devonu. - Sbor. Ústř. Úst. geol, Geol., 23, 1, 369-485. Praha. Chlupáč, I. (1987, ed.): Základní geologická mapa a vysvětlivky ČSSR 1:25 000, list 12-413 Králův Dvůr. - Ústřední Ústav geologický, Praha. Chlupáč, I., Jaeger, H. a Zikmundová, J. (1972): The Silurian-Devonian boundary in the Barrandian.- Bull. Canad. Petrol. Geol., 20 (1), 104-174. Calgary.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Chlupáč Ivo, 21.03.93
Aktualizoval(a): Steinová Marika 24.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 163 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/163.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pohled z Tetína po proudu Berounky na skalní výchozy barrandienského paleozoika., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2014
Pohled z Tetína po proudu Berounky na skalní výchozy barrandienského paleozoika., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2014
Rozsáhlé přirozené a umělé odkryvy silurského a devonského sledu., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2014
Pohled z Tetína po proudu Berounky na skalní výchozy barrandienského paleozoika., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2010
Petr Čoupek, 2008
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]