Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Milovské Perničky

Vyhledávání

Milovské Perničky

Všeobecná charakteristika

Kraj: Vysočina
Okres(y): Žďár nad Sázavou
Katastrální území: České Milovy
Mapové listy: 2411, 24111
Geologická správní oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: Skalní útvar asi 1,5 km na sv. od obce Křižánky
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalní hřbet a věže s vrcholovými skalními mísami zvanými "perničky" v rulách a migmatitech svrateckého krystalinika
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1628

Geologie

Geologická charakteristika: Skalní útvary na hřbetu Borovského lesa byly vypreparovány na pruhu dvojslídných biotitických rul a migmatitů svrateckého krystalinika mrazovým zvětráváním ve starších čtvrtohorách. Tvoří je skupina tří větších a dvou menších bloků, stupňovitě odsazených ve svahu do údolí řeky Svratky. Nejmohutnější Poradní skála dosahuje výšky 25 m. Skály jsou modelovány výraznou lavicovitou odlučností a na jejich temenech byly mrazovým zvětráváním vytvořeny skalní mísy, lidově "perničky", jimž byl dříve připisován umělý původ a kultovní funkce. Podchyceno bylo celkem 11 mís o průměru 20-87 cm a hloubce 6-30 cm. Pod skalami jsou odlámané blokové suťě přecházející v kongeliflukční balvanité pokryvy svahů.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - kutnohorsko-svratecká oblast - svratecké krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie, petrologie
Jevy: skála, skalní mísa, suť
Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání mrazové, zvětrávání, metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: rula, migmatit
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 706     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Rulový mrazový srub typický pro Žďárské vrchy s unikátně vyvinutými skalními mísami
Součást VCHÚ: CHKO Žďárské vrchy
Střety zájmů: sport, turistika
Popis střetů zájmů: Turisticky zpřístupněno, horolezectví
Stav lokality: dobrý

Literatura

Čech L.,Šumpich J., Zabloudil V. a kol. (2002): Jihlavsko In: Mackovčin P., Sedláček M.(eds): Chráněná území ČR, Svazek VII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str.417 Praha.; Melichar, R. ed. (2004): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1: 25 000, list 24-111 Sněžné.MS - ČGS. Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 03.12.09
Aktualizoval(a): Rambousek Petr 25.09.12, Kukal Zdeněk 20.11.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1628 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1628.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalní hřbet a věže s vrcholovými skalními mísami zvanými
Skalní hřbet a věže s vrcholovými skalními mísami zvanými
Skalní hřbet a věže s vrcholovými skalními mísami zvanými
Petr Rambousek, 2012
Dvojslídné biotitické ruly., Petr Rambousek, 2012
Petr Rambousek, 2012
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]