Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Geologické varhany u Měrotína

Vyhledávání

Geologické varhany u Měrotína

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Olomouc
Katastrální území: Měrotín
Mapové listy: 2421, 24212,24221
Oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: jižně hájenky u Robinsona, jižně potoka Hradečka, jižně křižovatky asfaltek
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěný uzamčený lom (vápencový)
Technický objekt: lom
ID : 1627

Geologie

Geologická charakteristika: V opuštěném lomu Brodka mezi Mladčí a Měrotínem jsou v šedých lavicovitých devonských vápencích vyvinuty tzv. geologické varhany. Ty vznikaly tak, že nadložními sedimenty a zvětralinami prosakovala voda, která rozpouštěla vápenec a vytvářela v něm typické lalokovité a trubicovité útvary. V nich se potom usazovaly přemístěné zvětraliny i fluviální štěrky. Valouny štěrků dokládají transport materiálu z okolních hornin tzv. kulmské facie – drob, prachovců a břidlic.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum - Drahanská vrchovina
Stratigrafie: devon, givet
Témata: geologie, geomorfologie
Jevy: krasová kapsa
Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání, sedimentární
Hornina: vápenec, hlína
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 708     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ukázka odkrytého fosilního kuželového krasu a geologických varhan - sedimenty a zvětralinami zakrytý paleokrasový povrch
Střety zájmů: skládky odpadků
Popis střetů zájmů: Lom je momentálně uzavřen, ale hrozi nebezpečí navážky odpadu
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Uzamčený lom, stabilizovaný stav 10.06.2008; Momentálně dobré zachování důležitých geologických fenoménů - paleokrasových výplní 04.11.2011;

Literatura

Otava, J., Pošmourný, K. (2007): Litovelské Pomoraví. Geologie Chráněných krajinných oblastí České repub. 12 s. Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Otava Jiří, 10.06.08
Aktualizoval(a): Otava Jiří 10.06.08, Otava Jiří 04.11.11, Kukal Zdeněk 12.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1627 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1627.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
V opuštěném lomu Brodka mezi Mladčí a Měrotínem jsou v šedých lavicovitých devonských vápencích vyvinuty tzv geologické varhany. Ty vznikaly tak, že nadložními sedimenty a zvětralinami prosakovala voda, která rozpouštěla vápenec a vytvářela v něm typické lalokovité a trubicovité útvary. V nich se potom usazovaly přemístěné zvětraliny i fluviální štěrky. Valouny štěrků dokládají transport materiálu z okolních hornin tzv. kulmské facie – drob, prachovců a břidlic. , Jiří Otava, 2006


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]