Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Bílá skála

Vyhledávání

Bílá skála

Všeobecná charakteristika

Kraj: Vysočina
Okres(y): Žďár nad Sázavou
Katastrální území: Sněžné na Moravě
Mapové listy: 2411, 24111
Geologická správní oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: Skalní útvar asi 2 km na JZ od obce Křižánky
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Samostatná skála
ID : 1626

Geologie

Geologická charakteristika: Skalní útvar na centrálním hřbetu Devítiskalské vrchoviny byl vypreparován z pruhu migmatitických a biotitických rul svrateckého krystalinika procesy mrazového zvětrávání ve starších čtvrtohorách. Izolovaný skalní blok se základnou v délce 60 m dosahuje výšky až 28 m. Kolem něj jsou na velmi mírně sv. ukloněném svahu vytvořeny balvanité sutě.Hornina je tvořena hlavně světlou složkou - leukosomem, který vytváří několik cm až m mocné polohy oddělené neprůběžnými pásky nebo čočkami tmavé složky - melanosomu o mocnosti maximálně několik dm. Leukosom je drobnozrnný až středně zrnitý. Struktura je granoblastická a přednostní orientace je nevýrazná nebo zcela chybí. Křemen vytváří xenomorfní, většinou izometrická zrna. Hypautomorfní plagioklasy převládají nad xenomorfními draselnými živci. Plagioklasy odpovídají albitu (An1–9). Draselné živce (Or92–86 Ab8–14) mají poikiloblastická zrna a uzavírají drobná oválná zrna křemene. Slídy jsou zastoupeny muskovitem a biotitem zhruba ve stejném poměru. Někdy se v leukosomu vyskytuje turmalín. Často tvoří automorfní až hypautomorfní poikiloblasty o délce až několik mm, která uzavírají drobná zrnka křemene a živců (plagioklasu a draselného živce). Nodule se skládají z hypautomorfního až xenomorfního turmalínu. Turmalín odpovídá hliníkem bohatému skorylu.Běžným akcesorickým minerálem je fluorapatit. Melanosom je tvořen hlavně tlustě tabulkovitým biotitem (až 50 mod. %), který je přednostně orientován ve směru foliace. Biotit uzavírá rudní minerály, rutil, apatit a zirkon. Křemen zde tvoří xenomorfní převážně izometrická zrna. Hypautomorfní plagioklas je polysynteticky lamelovaný a bývá postižen sericitizací.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - kutnohorsko-svratecká oblast - svratecké krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie, petrologie
Jevy: skála, kamenné moře
Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání mrazové, metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: rula
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 688     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Rulové skalisko ve Žďárských vrších, příklad významného geomorfologického prvku vzniklého mrazovým zvětráváním.
Součást VCHÚ: CHKO Žďárské vrchy
Střety zájmů: sport
Popis střetů zájmů: Horolezectví
Stav lokality: dobrý

Literatura

Čech L.,Šumpich J., Zabloudil V. a kol. (2002): Jihlavsko In: Mackovčin P., Sedláček M.(eds): Chráněná území ČR, Svazek VII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str.401 Praha.; Melichar, R. ed. (2004): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1: 25 000, list 24-111 Sněžné.MS - ČGS. Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 03.12.09
Aktualizoval(a): Rambousek Petr 25.09.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1626 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-01-28]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1626.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Petr Rambousek, 2012
Petr Rambousek, 2012


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]