Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Koda

Vyhledávání

Koda

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Beroun
Katastrální území: Tetín, Tobolka
Mapové listy: 1241, 12413
Geologická správní oblast: Barrandienské paleozoikum; blanická brázda
Lokalizace: Vrch s kótou 467 SSZ. od obce Tobolky, svahy Údolí děsů Z. osady Koda a skalní výchozy J. a JV. od osady.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Přirozené skalní výchozy na příkrých zalesněných svazích, původní morfologie a fenomény.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 162

Geologie

Geologická charakteristika: Severní svah údolí odkrývá hlavně vápence zlíchovského a chotečského souvrství (devon). Ve skalách se nachází vápence požárského souvrství, které jsou podél severní větve kodského přesmyku přesunuty přes devonské horniny (poruchové pásmo je v S. svahu Údolí děsů). SZ. od osady Koda je profil s hranicí chotečského a srbského souvrství (devon) s projevy kačáckého eventu. J. a JV. od osady Koda je v přirozených výchozech odkryta antiklinální struktura spodnodevonských vápenců lochkovského až zlíchovského souvrství. Území má dobře zachovanou původní morfologii s krasovými fenomény, množství závrtů, menší i větší jeskyně (nejznámější je kodská jeskyně JV. od osady s archeologickými nálezy).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: stratigrafie, paleontologie, strukturní geologie (tektonika), archeologie, geomorfologie
Jevy: kras, zkameněliny - fauna, zlom, jeskyně krasová, závrt
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: vápenec, břidlice
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní rezervace (NPR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 177     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Stratigrafický profil a významná paleontologická lokalita ve spodním devonu. Povrchové krasové jevy (závrty), jeskyně, vyvěračka, velmi dobře zachovalá původní morfologie. Příklady stratigrafického vývoje převážně devonských souvrství, příklady tektonického porušení. Archeologické lokality. Vyhlášení ZCHÚ: MŠVU, 13. 3. 1952, č. předpisu: 32.946/52; dodatečná registrace ve Sbírce zákonů (Výnos MK ČSR č. 14.200/88 z 29. 11. 1988).
Součást VCHÚ: CHKO Český kras
Součást Geoparku: Barrandien
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Území v současnosti není ohroženo, leží v přísně chráněném areálu, situaci by mohla ohrozit stavební aktivita v osadě Koda a její blízkosti.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Fridrich, J. - Sklenář, K. (1976): Die paläolithische und mesolithische Höhlenbesiedlung des Böhmischen Karstes. - Fontes archaeol. pragenses, 16, 1-122. National Museum Praha. Chlupáč, I. (1960): Stratigrafická studie o vrstvách srbských (givet) ve středočeském devonu. - Sbor. Ústř. Úst. geol, Geol., 26, 1, 143-185. Praha. Chlupáč, I. (1987, ed.): Základní geologická mapa a vysvětlivky ČSSR 1:25 000, list 12-413 Králův Dvůr. - Ústřední Ústav geologický, Praha. Svoboda, J. - Prantl, F. (1950): O stratigrafii a tektonice staršího paleozoika v okolí Kody u Srbska. - Sbor. St. geol. Úst. Čs. Republ., odd. geol., 17, 393-436. Praha. Chlupáč, I. (1957): Faciální vývoj a biostratigrafie středočeského spodního devonu. - Sbor. Ústř. Úst. geol, Geol., 23, 1, 369-485. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Chlupáč Ivo, 21.03.93
Aktualizoval(a): Steinová Marika 12.11.08

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 162 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/162.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Vchod do nejznámější kodské jeskyně., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Vchod do nejznámější kodské jeskyně., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Vchod do nejznámější kodské jeskyně., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Informační tabule Národní přírodní památky Koda., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Informační tabule Národní přírodní památky Koda., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Jeskyně Koda, jeskyně V Kodě, Petr Čoupek, 2008
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]