Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Budačina

Vyhledávání

Budačina

Všeobecná charakteristika

Kraj: Zlínský kraj
Okres(y): Zlín
Katastrální území: Halenkovice
Mapové listy: 2533, 25331
Geologická správní oblast: Předmagurská, račanská (v. od Napajedelské brány), bystrická a bělokarpatská jednotka
Lokalizace: Skupina pískovcových skal na rozsoše na levém údolním svahu Kudlovického potoka, 8 km na SZ od Kudlovic ve v. výběžku Chřibů
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skály, blokové pole, sesuv, pískovce a slepence lukovských vrstev rčanské jednotky
ID : 1614

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita zahrnuje 4 větší skalní útvary a opuštěný lom při úpatí údolního svahu. Největší skála má délku 15 m a výšku 12 m. Jde o přirozené skalní výchozy pískovcovo-slepencových lavic lukovských vrstev (paleocén) soláňského souvrství (račanská jednotka magurského flyše), k nimž náleží i pískovcové lavice odkryté v lomu. Jde o strmě ukloněné lavice psamitů až psefitů dosahující mocnosti cca 4 m. Středně až hrubě zrnitý pískovec má převahu křemenných zrn, méně je zrn živců a lupínků muskovitu. Přítomna je též jílovitá složka, takže jde o přechodnou horninu mezi arkozovitými a drobovitými pískovci. V některých lavicích přecházejí pískovce plynule do drobnozrnných petromiktních slepenců. Na severní straně největší skály se zvětráváním a odnosem vytvořily voštiny. V hlavní skále je malá puklinová jeskyně o vstupní výšce asi 2 m a šířce 1 m, která do hl. 5 m vykliňuje.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - magurská skupina příkrovů - račanská jednotka
Stratigrafie: kenozoikum - paleogén - paleocén
Témata: geomorfologie, petrologie, stratigrafie
Jevy: skála, jeskyně pseudokrasová, voštiny
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , zvětrávání
Hornina: pískovec, slepenec (konglomerát)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 2436     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Skupina pískovcových skalek s jeskyňkami
Střety zájmů: turistika
Popis střetů zájmů: Území je hojně navštěvováno turisty.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučena terénní revize. 22.10.2012; Lokalita je v dobrém stavu, pořízena fotodokumentace. 1.11.2014;

Literatura

Mackovčin P., Jatiová M.a kol. (2002):Zlínsko. In: Mackovčin P.a Sedláček M.(eds): Chráněná území ČR, Svazek II., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str.215 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 14.04.10
Aktualizoval(a): Krejčí Oldřich 22.10.12, Krejčí Oldřich 01.11.14

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1614 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1614.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Oldřich Krejčí, 2014
Oldřich Krejčí, 2014


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]