Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Hůrka u Hranic

Vyhledávání

Hůrka u Hranic

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Přerov
Katastrální území: Hranice
Mapové listy: 2512,2514, 25123,25141
Geologická správní oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: Svahy na pravém břehu průlomového údolí řeky Bečvy od vlakového nádraží v Teplicích nad Bečvou na sever po vlastní město Hranice. Propast, závrt, zářez trati
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Krasové území, lomy, zářezy do komunikací, vápencové stěny.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1611

Geologie

Geologická charakteristika: Malé, ale významné krasové území v devonských vápencích, z části překryté neogenními usazeninami. Zahrnuje i Hranickou propast (nejhlubší v České republice), na jejímž dně je jezírko s minerální vodou, jako příklad hydrotermálního krasu. Na chráněném území se nalézají významné krasové a geomorfologické jevy, které lze sledovat na výchozech, zářezech komunikace, opuštěných lomech i volném terénu. Na okraji propasti vystupují hněvotínské vápence líšeňského souvrství moravskoslezského paleozoika (stratotypová lokalita). Území se rozprostírá na styku devonských vápenců s kulmskými (spodnokarbonskými) břidlicemi, drobami a slepenci. Ve vápencové části rezervace se nalézají četné krasové prvky jako škrapy a závrty. Ale zcela jistě nejproslulejším krasovým jevem je zde bezesporu Hranická propast, která je nejhlubší (zatím změřená hloubka 473,5 m) propastí v České republice a zatím druhá nejhlubší v Evropě. Vznikla korozní činností vystupujících teplic s vysokým obsahem oxidu uhličitého. Korozí naleptávané a uvolňované bloky na stěnách odpadávaly a tím docházelo k postupnému rozšiřování a zvyšování prostoru až zřícením stropu vznikla propast. Skalní podloží je pokryto hlavně deluviálními hlínami, místy sutěmi, které jsou produktem mrazového zvětrávání v mladším pleistocénu. Podle nové studie Klanica a kol. (2020) vznikly podzemní prostory pravděpodobně nejprve epigeneticky působením povrchové vody a až následně byly dotvořeny působením stoupajících termálních vod. Odhaduje též skutečnou hloubku propasti až 1 km.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum - kra Maleníku + okolí
Stratigrafie: paleozoikum - devon, kenozoikum - neogén - miocén - střední miocén - baden
Témata: geomorfologie, paleontologie, stratigrafie, zoologie, kvartérní geologie, geologie, botanika, mineralogie, petrologie, sedimentologie, strukturní geologie (tektonika), hydrogeologie
Jevy: kras, propast, jeskyně krasová, diskordance, kamenné moře, krasová kapsa, říční terasa, skalní defilé, skalní hradba, skalní komín, skalní ohlaz, skalní stěna, suťové pole, škrapy, tektonické zrcadlo, vrása, vrstva, závrt, zkameněliny - fauna, zkameněliny - flora, zlom, stratotyp, kamenné varhany (sloupcovitá odlučnost)
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , akvatická (činnost vody), organogenní (činnost organizmů), zvětrávání, gravitační
Hornina: vápenec, pískovec
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní rezervace (NPR)
Kód AOPK ČR: 125     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Malé, ale významné krasové území s nejhlubší propastí v ČR. Krasovému podloží odpovídá i zdejší flóra a fauna.
Střety zájmů: dopravní stavby, turistika
Popis střetů zájmů: železniční zářez, turistika
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: dobrý 10.08.2015;

Literatura

Šafář J. a kol.(2003): Olomoucko. In: Mackovčin P., Sedláček M.(eds): Chráněná území ČR, Svazek VI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str. 246 - 247, Praha.; Otava, J., Geršl, M., Havíř, J., Bábek, O. (v tisku): Hranická propast očima geologů.- Ochrana přírody, …, 2008 Praha; OTAVA, J.,ed. – BÁBEK, O. – BUBÍK, M. – BURIÁNEK, D. – ČURDA, J. – GERŠL, J. – GILÍKOVÁ, H. – GODÁNY, J. – HAVÍŘ, J. – KREJČÍ, O. – LEHOTSKÝ, T. – MAŠTERA, L. – HAVLÍN NOVÁKOVÁ, D. – TOMANOVÁ PETROVÁ, P. – POUL, I. – SKÁCELOVÁ, D. – SKÁCELOVÁ, Z. – STRÁNÍK, Z. – ŠVÁBENICKÁ, L. (2008): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 25-141 Kelč. Základní geologická mapa 1:25 000 České republiky. 176 s. – MS, Česká geologická služba. Praha; Klanica R. a kol. (2020): Hypogenic Versus Epigenic Origin of Deep Underwater Caves Illustrated by the Hranice Abyss (Czech Republic) -The World's Deepest Freshwater Cave. - Journal o Geophysical Research: Earth Surface, 125, 9, str. 1-16.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 22.10.08
Aktualizoval(a): Otava Jiří 03.11.08, Otava Jiří 14.11.08, Otava Jiří 10.08.15, Kukal Zdeněk 12.12.17, Vajskebrová Markéta 18.11.20

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1611 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-03-03]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1611.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Výchozy moravického souvrství na vyhlídce u sv. Jana., Markéta Vajskebrová, 2020
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2007
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2007


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]