Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Zlatý kůň

Vyhledávání

Zlatý kůň

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Beroun
Katastrální území: Koněprusy
Mapové listy: 1241, 12413
Geologická správní oblast: Barrandienské paleozoikum; blanická brázda
Lokalizace: Vrch s kótou 475 J. od Koněprus.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Vrch s četnými stěnami starých lomů a přirozenými výchozy bohatě fosiliferních vápenců, stepní porost.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 161

Geologie

Geologická charakteristika: Na Zlatém koni jsou akumulovány na malé ploše velmi četné a jedinečné geologické fenomény: východní stěna Císařského lomu (Čertovy schody) odkrývá profil spodnodevonským útesovým masivem a specifické sdružené sedimentární fenomény (neptunické žíly, primární svahy útesu, rozmyvy aj.) Vše je bohatě fosiliferní. Vrcholová část s velmi dobře vyvinutými krasovými jevy je stratotypem akantopygových vápenců (střední devon). Lomy na jižním svahu jsou velmi bohatou paleontologickou lokalitou v koněpruských vápencích, ve V. části jsou výborně odkryty suchomastské vápence a jejich nadloží včetně diskordantně nasedajících roblínských vrstev, ve stěnách neptunické žíly mladších generací. Zlatý kůň je jednou ze světově nejbohatších paleontologických lokalit. Výplně krasových dutin obsahují osteologický materiál z různých období pleistocenu, poskytly též významné archeologické nálezy z würmu a holocénu. Jeskynní systém Zlatého koně je největší v Čechách, je také unikátní objevem středověké penězokazecké dílny. Zlatý kůň má též jedinečný význam pro historii geologických věd.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: paleontologie, stratigrafie, sedimentologie, archeologie, geomorfologie
Jevy: jeskyně krasová, zkameněliny - fauna, kras, žíla (magmatická), stratotyp
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: vápenec
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní památka (NPP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 549     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Nejlépe odkrytý spodnodevonský útes v Evropě (zvl. V. stěna Císařského lomu), velmi bohaté světově unikátní paleontologické lokality v koněpruských vápencích, stratotyp akantopygových vápenců, odkryvy anomálních sedimentárních fenoménů (neptunické žíly několika generací aj.). Četné povrchové i podzemní krasové jevy. Lokalita velmi významná i pro historii geologických věd. Ve výplních krasových dutin kvartérní paleontologické a archeologické nálezy. Vyhlášení ZCHÚ: MK ČSR, 29. 12. 1972, č. předpisu: 17.864/72.
Součást VCHÚ: CHKO Český kras
Součást Geoparku: Barrandien
Střety zájmů: těžba povrchová
Popis střetů zájmů: Lokalitu značně nepříznivě ovlivňuje těžba v bezprostředním okolí (zvláště pak prašnost).
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Je nutné starat se více o odstranění vegetace. 23.11.2009;

Literatura

Chlupáč, I. (1955): Stratigrafická studie o nejstarších devonských vrstvách Barrandienu. - Sbor. Ústř. Úst. geol, Geol., 21, 2, 91-224. Praha. Chlupáč, I. (1983): Geologické zajímavosti pražského okolí.- Academia, 1-252. Praha. Chlupáč, I. (1993): Geology of the Barrandian.- Senckenberg - Buch, 69, 1-163. Frankfurt am Main. Chlupáč, I. (1987, ed.): Základní geologická mapa a vysvětlivky ČSSR 1:25 000, list 12-413 Králův Dvůr. - Ústřední Ústav geologický, Praha. Kučera, B. - Hromas, J. - Skřivánek, F. (1981): Jeskyně a propasti v Českoslovenku. - Academia Praha. Sborník k 25. výročí zpřístupnění Koněpruských jeskyní. - Český kras, 9, 1984. Beroun.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Chlupáč Ivo, 20.03.93
Aktualizoval(a): Steinová Marika 12.11.08, Steinová Marika 23.11.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 161 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-03-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/161.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Houbův lom na jižním svahu Zlatého koně založený ve spodnodevonských vápencích koněpruských a suchomastských. , Markéta Vajskebrová, 2015
Fosilie je možné sbírat v suti lomu., Markéta Vajskebrová, 2015
penězokazecká dílna, Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2010
Informační tabule naučné stezky, Pavla Gürtlerová, 2009
Pavla Gürtlerová, 2009
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]