Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Ramena řeky Moravy

Vyhledávání

Ramena řeky Moravy

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Olomouc
Katastrální území: Horka nad Moravou, Hynkov, Lhota nad Moravou, Náklo, Pňovice, Rozvadovice, Střeň, Unčovice
Mapové listy: 2422, 24222,24221
Geologická správní oblast: Pliopleistocén Hornomoravského úvalu, Mohelnické brázdy a Holešovské plošiny
Lokalizace: Chráněn je hlavní tok řeky Moravy a její dvě ramena s břehovými porosty v úseku mezi Litovlí a Horkou nad Moravou, asi 6 km severozápadně od Olomouce.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Meandrující řeka se starými postupně se zanášejícími koryty.
ID : 1604

Geologie

Geologická charakteristika: Řeka s prvky nížinného a podhorského toku. Přirozeně meandrující hlavní tok řeky Moravy a jeho dvou ramen (Mlýnský potok a Bahenka) uprostřed rozsáhlého komplexu zaplavovaných lužních lesů. Meandry v různém stupni aktuálního vývoje (nově vznikající mrtvá ramena, postupně zazemňované odřezané meandry atd.), v korytě pohyblivé štěrkopískové lavice a ostrůvky, unikátní ukázky říčních náplavů.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér akumulačních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér
Témata: geologie, kvartérní geologie, geomorfologie
Jevy: koryto řeky, meandry, mrtvé rameno řeky
Původ geologických jevů (geneze): akvatická (činnost vody), sedimentární
Hornina: štěrkopísek
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní rezervace (NPR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 1188     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Hlavní tok Moravy s četnými přítoky,mrtvými rameny, břehovými porosty a lužními lesy. Předmětem ochrany je ekosystém přirozeně meandrující nížinné řeky a dynamicky se vyvíjejícími meandry, ostrůvky, říčními náplavy a bočními rameny, na které navazují porosty lužního lesa. Dochovaným stavem a dynamikou procesů je území ojedinělé v rámci celé střední Evropy.
Součást VCHÚ: CHKO Litovelské Pomoraví
Střety zájmů: vodní zdroje
Popis střetů zájmů: Průtoky v řece jsou ovlivněny vodohospodářskými zájmy. Byly provedeny dílčí úpravy manipulačních řádů ve prospěch ochrany přírody. V území NPR se nachází významný vodohospodářský objekt - jez u Hynkova.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Popisovaný stav souhlasí 14.11.2008;

Literatura

Šafář J. a kol.(2003): Olomoucko. In: Mackovčin P., Sedláček M.(eds): Chráněná území ČR, Svazek VI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str. 390, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 22.10.08
Aktualizoval(a): Vít Jan 14.11.08, Vít Jan 18.05.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1604 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1604.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Meandry v různém stupni aktuálního vývoje uprostřed rozsáhlého komplexu zaplavovaných lužních lesů., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Meandry v různém stupni aktuálního vývoje uprostřed rozsáhlého komplexu zaplavovaných lužních lesů., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Meandry v různém stupni aktuálního vývoje uprostřed rozsáhlého komplexu zaplavovaných lužních lesů., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Meandry v různém stupni aktuálního vývoje uprostřed rozsáhlého komplexu zaplavovaných lužních lesů., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009
Meandry v různém stupni aktuálního vývoje uprostřed rozsáhlého komplexu zaplavovaných lužních lesů., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009
Meandry v různém stupni aktuálního vývoje uprostřed rozsáhlého komplexu zaplavovaných lužních lesů., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2005


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]