Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lichnice

Vyhledávání

Lichnice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Chrudim
Katastrální území: Dolní Počátky , Lhůty, Podhradí v Železných horách, Rudov, Starý Dvůr, Třemošnice nad Doubravou, Závratec
Mapové listy: 1341,1343, 13414,13432
Geologická správní oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: Bučiny na západním hřbetu Železných hor v okolí hradu Lichnice. Hluboká skalnatá údolí - na severu Lovětínská rokle, na jihovýchodě Hedvikovské (Hedvičino) údolí, vše zhruba východně až sv. od Třemošnice.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: skalní výchozy ohebského krystalinika, sutě a kamenná moře, morfologické stupně a věže soustředěné v údolích a ve vrcholové partii v okolí zříceniny Lichnice
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1601

Geologie

Geologická charakteristika: Území je tvořeno rulami ohebského krystalinika, na severozápadě do něj zasahuje okraj podhořanského krystalinika. V Lovětínské rokli vystupuje výběžek rul v podobě rozlehlé skály, lemované suťovými poli. V rokli jsou nápadné skalní výstupky na obou svazích a drobná puklinová prameniště. Hedvikovská rokle je mohutnější a dělí se směrem ke Kraskovu a Starému Dvoru. Vedle nápadných skalek a sutí je tok potoka mohutnější, řečiště je balvanité s mnoha peřejemi a uměle budovanými přehradami. Hrad Lichnice je vybudován nad zlomovým svahem na jz. okraji Železných hor (železnohorský zlom). Strmé rokle jsou ukázkou rychlé kvartérní eroze ve vyzvednuté kře Železných hor.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - železnohorské proterozoikum - podhořanské krystalinikum, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - kutnohorsko-svratecká oblast - kutnohorské krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: strukturní geologie (tektonika), geologie, geomorfologie
Jevy: zlom, výchoz, strukturní terasa, skála, skalní strž (rokle), suťové pole, pramen
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), akvatická (činnost vody), zvětrávání mrazové
Hornina: rula, migmatit
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní rezervace (NPR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 6136     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Smíšený porost na skalnatých svazích v okolí hradní zříceniny. Část západního hřbetu Železných hor v okolí hradu Lichnice, přerušená hlubokými roklemi Lovětínského a Zlatého potoka.
Součást VCHÚ: CHKO Železné hory
Součást Geoparku: Železné hory
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: bez střetů
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Z hlediska geologické charakteristiky území doporučujeme rozdělit na dílčí lokality po terénní revizi. 28.08.2012; Doporučuji pro Evidenci geologických lokalit rozdělit na jednotlivé objekty - Lovětínská rokle, Hedvikovské údolí , Zlatý potok, Lichnice atd. a ty zvláště edidovat a popsat, doplnit separátní průzkumy území. P.R.2012 25.9.2012; beze změny 02.10.2012;

Literatura

Faltysová H., Bárta F. a kol. Pardubicko (2002):In: Mackovčin P., Sedláček M.(eds): Chráněná území ČR, Svazek IV. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str. 248 - 249, Praha.; Křížek, M., Borská, J. Změny údolní sítě Železných hor, Geomorfologický sborník 7, Máčka, Z., Kallabová, E. /editoři/, Přf MU, Česká asociace geomorfologů, Ústav geoniky AV ČR, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, 1. vydání, Brno: Přf MU, 2008, s. 26.; BORSKÁ, Jana. Změny údolní sítě Železných hor. Praha, 2008. 126 s. Diplomová práce. Geogr. knihovna, PřF UK. Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 05.11.08
Aktualizoval(a): Štědrá Veronika 14.11.08, Rambousek Petr 28.08.12, Rambousek Petr 25.09.12, Kukal Zdeněk 02.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1601 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-01-28]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1601.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Petr Rambousek, 2012
Petr Rambousek, 2012
Petr Rambousek, 2012
Petr Rambousek, 2012
Petr Rambousek, 2012
Petr Rambousek, 2012
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]