Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lichnice

Vyhledávání

Lichnice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Chrudim
Katastrální území: Dolní Počátky , Lhůty, Podhradí v Železných horách, Rudov, Starý Dvůr, Třemošnice nad Doubravou, Závratec
Mapové listy: 1341,1343, 13414,13432
Geologická správní oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: Bučiny na západním hřbetu Železných hor v okolí hradu Lichnice. Hluboká skalnatá údolí - na severu Lovětínská rokle, na jihovýchodě Hedvikovské (Hedvičino) údolí, vše zhruba východně až sv. od Třemošnice.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: skalní výchozy ohebského krystalinika, sutě a kamenná moře, morfologické stupně a věže soustředěné v údolích a ve vrcholové partii v okolí zříceniny Lichnice
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1601

Geologie

Geologická charakteristika: Území je tvořeno rulami ohebského krystalinika, na severozápadě do něj zasahuje okraj podhořanského krystalinika. V Lovětínské rokli vystupuje výběžek rul v podobě rozlehlé skály, lemované suťovými poli. V rokli jsou nápadné skalní výstupky na obou svazích a drobná puklinová prameniště. Hedvikovská rokle je mohutnější a dělí se směrem ke Kraskovu a Starému Dvoru. Vedle nápadných skalek a sutí je tok potoka mohutnější, řečiště je balvanité s mnoha peřejemi a uměle budovanými přehradami. Hrad Lichnice je vybudován nad zlomovým svahem na jz. okraji Železných hor (železnohorský zlom). Strmé rokle jsou ukázkou rychlé kvartérní eroze ve vyzvednuté kře Železných hor. V patě svahu probíhá podél Železných hor od severozápadu k jihovýchodu významná tektonická linie nazývaná železnohorský zlom. Podle tohoto zlomu byly Železné hory vyzdvihnuty nad okolní terén o minimálně 600 m až 800 m. Na hlubokých zlomech dochází zpravidla i k výstupu roztoků obohacených kovy. Vytvořila se ložiska rud s akumulacemi minerálů se zvýšenými obsahy zinku, olova, stříbra, mědi či barya. Ložiska byla již od Keltů těžena, ostatně dobývání železných rud a výskyt minerálů s železem předurčil i název hor, do kterých byl umístěn. Putování za starohorami je proto nejlépe začít z hradu Lichnice. Důvodem je jedinečnost výchozů rul u Lovětínské rokle, ze které jsou postaveny i zdi hradu. Ruly vznikly přeměnou sedimentů a vulkanitů před více než 550 miliony lety.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - železnohorské proterozoikum - podhořanské krystalinikum, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - kutnohorsko-svratecká oblast - kutnohorské krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: strukturní geologie (tektonika), geologie, geomorfologie
Jevy: zlom, výchoz, strukturní terasa, skála, skalní strž (rokle), suťové pole, pramen
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), akvatická (činnost vody), zvětrávání mrazové
Hornina: rula, migmatit
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní rezervace (NPR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 6136     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Smíšený porost na skalnatých svazích v okolí hradní zříceniny. Část západního hřbetu Železných hor v okolí hradu Lichnice, přerušená hlubokými roklemi Lovětínského a Zlatého potoka.
Součást VCHÚ: CHKO Železné hory
Součást Geoparku: Železné hory
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: bez střetů
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Z hlediska geologické charakteristiky území doporučujeme rozdělit na dílčí lokality po terénní revizi. 28.08.2012; Doporučuji pro Evidenci geologických lokalit rozdělit na jednotlivé objekty - Lovětínská rokle, Hedvikovské údolí , Zlatý potok, Lichnice atd. a ty zvláště edidovat a popsat, doplnit separátní průzkumy území. P.R.2012 25.9.2012; beze změny 02.10.2012;

Literatura

Faltysová H., Bárta F. a kol. Pardubicko (2002):In: Mackovčin P., Sedláček M.(eds): Chráněná území ČR, Svazek IV. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str. 248 - 249, Praha.; Křížek, M., Borská, J. Změny údolní sítě Železných hor, Geomorfologický sborník 7, Máčka, Z., Kallabová, E. /editoři/, Přf MU, Česká asociace geomorfologů, Ústav geoniky AV ČR, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, 1. vydání, Brno: Přf MU, 2008, s. 26.; BORSKÁ, Jana. Změny údolní sítě Železných hor. Praha, 2008. 126 s. Diplomová práce. Geogr. knihovna, PřF UK. Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 05.11.08
Aktualizoval(a): Štědrá Veronika 14.11.08, Rambousek Petr 28.08.12, Rambousek Petr 25.09.12, Kukal Zdeněk 02.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1601 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-03-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1601.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Petr Rambousek, 2012
Petr Rambousek, 2012
Petr Rambousek, 2012
Petr Rambousek, 2012
Petr Rambousek, 2012
Petr Rambousek, 2012
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]