Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kotýz

Vyhledávání

Kotýz

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Beroun
Katastrální území: Tmaň
Mapové listy: 1241, 12413
Geologická správní oblast: Barrandienské paleozoikum; blanická brázda
Lokalizace: Výšina SV. od Tmaně se skalními srázy nad Suchomastským potokem.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Rozsáhlé přirozené výchozy (skalní stěny) s typickou krasovou morfologií, v horní částí plošina se stepní vegetací.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 160

Geologie

Geologická charakteristika: Stěny Kotýzu jsou stratotypem kotýzských vápenců lochkovského souvrství (spodní devon) a poskytují jejich nejrozsáhlejší odkryv s početnými fosiliferními polohami v různých úrovních stupně lochkovu. Stěny mají typickou krasovou morfologii se skalními převisy, jeskyněmi, skalními mosty (Jelínkův most, Ve vratech - Axamitová brána, jeskyně Tří volů) a skalními věžemi. Významné archeologické lokality (Děravá jeskyně, Ve vratech, Tří volů s paleolitickými nálezy, valy keltského hradiště). Lokalita má multidisciplinární význam i z hlediska biologických a historických věd.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: stratigrafie, paleontologie, sedimentologie, geologie, archeologie
Jevy: kras, jeskyně krasová, skalní převis , zkameněliny - fauna, stratotyp
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: vápenec
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní památka (NPP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 1007     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Významný stratigrafický profil s paleontologickými nálezy, stratotyp kotýských vápenců (spodní devon, stupeň lochkov). Výrazně vyvinuté krasové fenomény (jeskyně, dva skalní mosty, abri aj.). Významná archeologická lokalita (Děravá jeskyně, jeskyně Ve vratech aj.), keltské hradiště. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Beroun, 17. 4. 1986.
Součást VCHÚ: CHKO Český kras
Součást Geoparku: Barrandien
Střety zájmů: těžba povrchová
Popis střetů zájmů: Lokalita může být ohrožena blízkostí těžebního pole lomu Čertovy schody
Stav lokality: dobrý

Literatura

Chlupáč, I. (1953): Stratigrafická studie o hraničních vrstvách mezi silurem a devonem ve středních Čechách.- Sbor. Ústř. Úst. geol., odd. geol., 20, 277-380. Praha. Chlupáč, I. (1987, ed.): Základní geologická mapa a vysvětlivky ČSSR 1:25 000, list 12-413 Králův Dvůr. - Ústřední Ústav geologický, Praha. Fridrich, J. - Sklenář, K. (1976): Die palaolithische und mesolithische Hohlenbesiedlung des Bohmischen Karstes. - Fontes archaeol. pragenses, 16, 1-122. National Museum Praha. Svoboda, J. - Prantl, F. (1949): Stratigraficko - tektonická studie o devonské oblasti koněpruské. - Sbor. St. geol. Úst., 16, 5-92. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Chlupáč Ivo, 20.03.93
Aktualizoval(a): Steinová Marika 12.11.08

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 160 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/160.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Kotýz - skalní stěny kotýzských vápenců lochkovského souvrství., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Kotýz - Aksamitová brána vzniklá propadnutím stropu původní jeskyně, Pavla Gürtlerová, 2009
Kotýz - Aksamitová brána vzniklá propadnutím stropu původní jeskyně, Pavla Gürtlerová, 2009
Kotýz - kotýzské vápence lochkovského souvrství, stratotyp, Pavla Gürtlerová, 2009
Kotýz - skalní okno, Pavla Gürtlerová, 2009
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]