Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Vírská skalka

Vyhledávání

Vírská skalka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Vysočina
Okres(y): Žďár nad Sázavou
Katastrální území: Vír
Mapové listy: 2411, 24114
Oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: Skály nad levým břehem Svratky v obci Vír , pod hrází přehrady, nad silnicí
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skály v migmatitech a ortorulách svrateckého krystalinika
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1593

Geologie

Geologická charakteristika: Hluboko zaříznuté údolí řeky Svratky představuje nejhlubší údolní zářez na Českomoravské vrchovině. V horních partiích příkrých svahů se nalézají výrazné skalní ostrožny. Poklad tvoří horniny svrateckého krystalinika - dvojslídné svory středně až hrubě lepidoblastické s granáty, střídající se s dvojslídnými migmatity až ortorulami. Na výchoze naprosto dominují muskovit-biotitické leukokratní migmatity.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - kutnohorsko-svratecká oblast - svratecké krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie, petrologie
Jevy: skalní ostroh, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: migmatit, ortorula
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 1861     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Skalnaté srázy s přirozenými lesními porosty. Díky snadné přístupnosti je dobrým instruktivním výchozem migmatitů a ortorul v hluboce zaříznutém údolí Svratky.
Střety zájmů: turistika
Popis střetů zájmů: Na nejvýraznější ostrožně byla obnovena veřejnosti přístupná vyhlídka
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučujeme do ochrany PR zahrnout i geologické fenomény (výchozy migmatitů a ortorul), které jsou důležitým faktorem určujícím její botanický význam. 5.11.2012;

Literatura

Čech L.,Šumpich J., Zabloudil V. a kol. (2002): Jihlavsko In: Mackovčin P., Sedláček M.(eds): Chráněná území ČR, Svazek VII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str.370 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 03.12.09
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 16.10.12, Buriánek David 05.11.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1593 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-18]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1593.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pavla Gürtlerová, 2012
Pavla Gürtlerová, 2012
Pavla Gürtlerová, 2012


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]