Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kobyla

Vyhledávání

Kobyla

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Beroun
Katastrální území: Koněprusy
Mapové listy: 1241, 12413
Geologická správní oblast: Barrandienské paleozoikum; blanická brázda
Lokalizace: Starý lom Kobyla S. od vrchu Zadní Kobyla, V. od silnice.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Opuštěný jámový lom, rekultivovaný přirozenou cestou.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 159

Geologie

Geologická charakteristika: Lom Kobyla odkrývá jedinečným způsobem přesun požárských (silur) a lochkovských vápenců (devon) přes mladší slivenecké vápence podél tzv. očkovského přesmyku s řadou průvodních tektonických jevů (drcení). Výborně odkryta též mladší SJ. radiální porucha s dutinami (na stěnách krystaly kalcitu). V západní stěně torzo jeskyně Chlupáčova sluj, která je významnou kvartérní lokalitou s paleontologickými a archeologickými nálezy poslední doby meziledové a ledové. V krasových dutinách na Z. stěně nalezeny ve výplni silurské břidlice s faunou (zvláště graptoliti a hlavonožci), což je paradoxní jev, kdy je krasová dutina v devonských vápencích vyplněna vkleslými sedimenty staršími než okolí (dokázán silur, ludlow). V SZ. stěně jeskyně Zlomená s pozoruhodnou výplní. Při ústí v tunelu v S. části pamětní deska Jaroslava Petrboka.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: geologie, strukturní geologie (tektonika), archeologie, paleontologie
Jevy: kras, zlom, zkameněliny - fauna, jeskyně krasová
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: vápenec, břidlice
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 219     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Nejnázornější odkryv směrného přesmyku (tzv.očkovský) v Barrandienu, jeskyně s kvartérním profilem doloženým paleontologickými a archeologickými nálezy,výplň dutin v devonských vápencích, lokalita významná pro historii vývoje geol. věd, pamětní deska Jaroslava Petrboka.AOPK: ZCHÚ kategorie PR č. vyhlášeno r.1967.
Součást VCHÚ: CHKO Český kras
Součást Geoparku: Barrandien
Střety zájmů: turistika
Popis střetů zájmů: Zatím nejsou, nutno chránit před devastací nadměrným turistickým ruchem.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Fridrich, J. - Sklenář, K. (1976): Die paläolithische und mesolithische Höhlenbesiedlung des Böhmischen Karstes. - Fontes archaeol. pragenses, 16, 1-122. National Museum Praha. Kovanda, J. (1973): Erforschungen des Ausfüllung der Höhle Chlupáčova sluj bei Koněprusy. - Sbor. geol. Věd, Řada A, 9, 131-148. Praha. Horný, R. (1955): Studie o vrstvách budňanských v západní části Barrandienu. - Sbor. Ústř. Úst. geol., Geol., 21, 2, 315-447. Praha. Chlupáč, I. - Horný, R. (1951): Lom Kobyla u Koněprus. - Čas. Nár. Mus., Odd. přírodověd., 118-119. Praha. Chlupáč, I. (1987, ed.): Základní geologická mapa a vysvětlivky ČSSR 1:25 000, list 12-413 Králův Dvůr. - Ústřední Ústav geologický, Praha. Svoboda, J. - Prantl, F. (1949): Stratigraficko - tektonická studie o devonské oblasti koněpruské. - Sbor. St. geol. Úst., 16, 5-92. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Chlupáč Ivo, 19.03.93
Aktualizoval(a): Steinová Marika 24.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 159 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-09-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/159.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Lom na Kobyle - přístupová štola v severní části lomu. , Pavla Gürtlerová, 2009
Lom na Kobyle - Koněprusy. Nasunutí přídolských vápenců (silur) na slivenecké vápence (devon) podél očkovského přesmyku severní stěně lomu. , Pavla Gürtlerová, 2009
Lom na Kobyle - Koněprusy. Nasunutí přídolských vápenců (silur) na slivenecké vápence (devon) podél očkovského přesmyku severní stěně lomu. , Pavla Gürtlerová, 2009
Lom na Kobyle - Koněprusy. Nasunutí přídolských vápenců (silur) na slivenecké vápence (devon) podél očkovského přesmyku severní stěně lomu. , Pavla Gürtlerová, 2009
Lom na Kobyle - Koněprusy. Nasunutí přídolských vápenců (silur) na slivenecké vápence (devon) podél očkovského přesmyku severní stěně lomu. , Pavla Gürtlerová, 2009
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]