Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Děvín, Ostrý a Schachtstein

Vyhledávání

Děvín, Ostrý a Schachtstein

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Česká Lípa
Katastrální území: Hamr pod Ralskem
Mapové listy: 0331, 03312
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - jizerská křída a křída dolního Labe, Ploučnice, Kamenice a Děčínského Sněžníku
Lokalizace: Vrchy Děvín a Hamerský Špičák, ležící 1,5 km jv od Hamru pod Ralskem
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Neovulkanické vypreparované suky Děvín (421 m n. m.) a Hamerský Špičák zvaný též Ostrý (452 m n. m.) jsou nejvyšší kóty PP s přirozenými lesními společenstvy; zajímavý doklad historické těžby železné rudy
Technický objekt: staré dobývky
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1589

Geologie

Geologická charakteristika: Dle Mackovčin a kol., 2002: Geologicky pozoruhodná lokalita vznikla vypreparováním zpevněných pískovců kolem žíly polzenitu. Všechny tři vrchy leží v jedné přímce na stejné polzenitové žíle o mocnosti kolem 2 m, která svými kontaktními účinky okolní pískovce zpevnila. Při zvětrávání žíly vznikaly minerály (limonit, jílové minerály), které byly v 17. a 18. století těženy jako železná ruda. Na všech třech vrších se dodnes zachovaly zajímavé pozůstatky historické těžby - na Děvíně dvě štoly (navíc i dvě tesané studny v pískovci, z nichž jedna je propojena s podzemními prostorami středověkého hradu), na Ostrém povrchové lůmky s nejvýraznější dobývkou na jižním úpatí (původně téměř 45 m dlouhá) a na Schachtensteinu unikátní pozůstatek po vytěžené žíle v podobě úzkého a hlubokého příkopu spojeného se štolou (příkop je 75 m dlouhý, 2 m široký a v dnešní době až 17 m hluboký a v nejhlubším místě jej kolmo protíná 10 m dlouhá štola, která sloužila pravděpodobně k vyvážení hlušiny).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén), mezozoikum - křída - svrchní křída
Témata: vulkanologie, geomorfologie, mineralogie, historie, ložisková geologie
Jevy: žíla (magmatická), inkrustace
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická, zvětrávání, sedimentární
Hornina: lamprofyr, polzenit, pískovec
Geologický význam: geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1794     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Vrcholová bučina(Děvín), reliktní bor(Ostrý) a ukázka historické těžby železných rud; výměra 33,72 ha, vyhlášení 5. 1. 1996 OÚ Česká Lípa
Součást Geoparku: Ralsko
Střety zájmů: turistika
Popis střetů zájmů: turistika
Stav lokality: dobrý

Literatura

Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J. (2002): Chráněná území ČR - Liberecko, Svazek III. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha.; Rubáš Dominik, 2012: Krásy neživé přírody v Podještědí, Tiskové centrum ČGS, Praha, 82 s.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Lorencová Markéta, 23.11.07
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 05.09.09, Rapprich Vladislav 21.09.09, Vajskebrová Markéta 27.09.17, Gürtlerová Pavla 13.03.19

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1589 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-07-28]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1589.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Děvínská palice na úpatí Hamerského špičáku., Markéta Vajskebrová, 2016
Povrchové lůmky na Hamerském Špičáku svědčí o těžbě polzenitové žíly třetihorního stáří. , Markéta Vajskebrová, 2016
Pozůstatky těžby polzenitové žíly na Schachtsteinu., Markéta Vajskebrová, 2016
Hluboký příkop po vytěžené polzenitové žíle třetihorního stáří o mocnosti kolem 2 m na Schachtsteinu., Markéta Vajskebrová, 2016
Tři vrchy ležící v přímce na stejné polzenitové žíle třetihorního stáří. , Dominik Rubáš, 2015
Tři vrchy ležící v přímce na stejné polzenitové žíle třetihorního stáří. , Dominik Rubáš, 2015
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]