Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Klečové louky

Vyhledávání

Klečové louky

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Liberec
Katastrální území: Hejnice
Mapové listy: 0314, 03142
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: Soustava rašelinišť po obou stranách Štolpišské silnice na západním úpatí hory Jizery
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Komplex čtyř vrchovišť s porosty borovice kleče a zakrslých smrků ztepilých, četná rašelinná jezírka
ID : 1587

Geologie

Geologická charakteristika: Podloží je tvořeno výrazně porfyrickým granitem. Rezervace je odvodňována Bílou Smědou a Bílou Desnou. Prochází jí rozvodí mezi Baltským a Severním mořem. Je tvořena čtyřmi rašelinnými enklávami: Velkou Klečovou loukou, Malou Klečovou loukou, Smrčkovou loukou a Jelení loukou (Mackovčin a kol., 2002). Jsou to rašeliniště s tůňkami, porosty kleče a řídkým porostem smrků. Litologie sedimentu: 0-1,00 m světle hnědá rašelina, nerozložená, málo stlačená; -1,60 m světle hnědá rašelina, málo rozložená, více stlačená; -3,40 m tmavě hnědá rašelina, více stlačená a málo rozložená; -3,50 m šedé mírně laminované jíly s příměsí rašeliny; -3,52 m tmavší vrstva rašeliny; -3,54 m rezivě hnědé eluvium krystalinika, s příměsí kamínků; -3,66 m eluvium, žlutohnědé jíly, bez příměsi organického sedimentu.; Stáří vzniku je pravděpodobně také pozdně glaciální.(T.Štor 2012)
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér erozních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér
Témata: kvartérní geologie, geomorfologie, hydrogeologie
Jevy: rašeliniště
Původ geologických jevů (geneze): organogenní (činnost organizmů)
Hornina: rašelina

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 168     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Skupina několika rašelinišť s porosty kleče; vyhlášeno v r. 1960, výměra 7,55 ha (rezervace) a 11,2 ha (ochranné pásmo), skládá se ze čtyř oddělených území, částečně propojených ochranným pásmem
Součást VCHÚ: CHKO Jizerské hory
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J. (2002): Chráněná území ČR - Liberecko, Svazek III. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha. ; Mrázová Š. , Verner. K., red. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 03-142 Hejnice a 03-231 Jizerka. - Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Lorencová Markéta, 23.11.07
Aktualizoval(a): Mrázová Štěpánka 20.10.09, Mrázová Štěpánka 06.09.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1587 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1587.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Tomáš Štor, 2008
Tomáš Štor, 2008


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]