Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Peklo u Nového Města nad Metují

Vyhledávání

Peklo u Nového Města nad Metují

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Náchod
Katastrální území: Česká Čermná, Jestřebí nad Metují, Jizbice u Náchoda, Přibyslav nad Metují, Sendraž, Vrchoviny
Mapové listy: 1411, 14112
Geologická správní oblast: Orlicko-sněžnické, novoměstské a staroměstské krystalinikum
Lokalizace: Údolí Metuje a Olešenky sz. od Nového Města nad Metují.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Hluboce zaříznutá údolí Metuje a Olešenky v krystalických horninách novoměstské serie.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1567

Geologie

Geologická charakteristika: Na většině území vystupují metamorfované horniny svrchnoproterozoického stáří označované jako novoměstské fylity (muskoviticko-biotitické a chloriticko-muskovitické fylity a drobové fylity provázené vložkami minet, zelených břidlic a kvarcitů). V horní části toku Olešenky zasahují na lokalitu granodiority novohrádeckého masivu. Čtvrtohorní sedimenty jsou zastoupeny kamenitými a blokovými sutěmi, výplavovými kužely a štěrkopídkovými akumulačními terasami. Pro celé území je charakteristická značná rozmanitost georeliéfu, který se utvářel v horninách odlišných fyzikálních vlastností za velmi rozdílných klimatických podmínek třetihor a čtvtrohor. V důsledku toho se zde můžeme setkat jak s tvary vzniklými působením teplého a vlhkého klimatu třetihor (žokovité balvany a izolované skály typu tors), tak tvary vývojově vázanými chladná období čtvrtohor (suťová pole, balvanová moře a proudy, mrazové sruby, kryoplanační terasy, nivační sníženiny, svahové úpady a jiné.(Faltysová H., Mackovčin P., Sedláček M a kol.2002); I mimo chráněné území se nalézá celá řada výchozů charakterizujících především novoměstské fylity. Jednou z nich je skalní defilé navazující na chráněné území v jeho jižní části při silnici u mostku , cca 2m od Nového Města nad Metují. Tato lokalita byla popsána Opetalem (1980) jako typová lokalita novoměstských fylitů je charakterizována jako spodní souvrství šedých fylitů tvořené převážně chlorit-muskovitickými nebo biotit muskovitickými fylity s granátem.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - orlicko-sněžnické krystalinikum, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - magmatity lužické oblasti
Stratigrafie: proterozoikum, variské (hercynské) stáří vyvřelin
Témata: geomorfologie, botanika, geologie
Jevy: tor (izolovaná skála), suťové pole, mrazový srub, kamenné moře, koryto řeky
Původ geologických jevů (geneze): akvatická (činnost vody), zvětrávání
Hornina: fylit, granodiorit, štěrkopísek
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 1895     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Geologický podklad a členitý reliéf s inverznimi polohami umožňují výskyt společenstev bohatých na submontánní a montánní druhy. Přírodní rezervace vyhlášena v r. 1997. Z krajinného hlediska je cenný reliéf hluboce zaříznutých údolí se skalními výchozy a peřejnatým korytem Metuje a Olešenky.Z geologického hlediska typová lokalita novoměstských fylitů.
Střety zájmů: vodní zdroje, turistika
Popis střetů zájmů: Pekelské údolí je již od konce 19.stol vyhledávaným turistickým cílem. Výrazným zásahem do geomorfologických poměrů bylo již od počátku 20. století budování sítě lesních cest, včetně silnice z Nového Města nad Metují realizované pro potřeby hraničního opevnění v roce 1936-1938. Zásadním ohrožením je záměr na energetické využití Metuje vybudováním přečerpávací vodní elektrárny Peklo-Sendraž.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučujeme významné geologické fenomény na lokalitě zahrnout do předmětu ochrany celého území. 11.11.2011;

Literatura

Faltysová H., Mackovčin P., Sedláček M a kol.(2002): Královéhradecko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek V. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha str.169-171;Opletal et al./1980/: Geologie Orlických hor. ÚÚG Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 22.06.07
Aktualizoval(a): Pecina Vratislav 02.06.11, Gürtlerová Pavla 19.08.11, Gürtlerová Pavla 11.11.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1567 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1567.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Výrazně břidličnaté a místy provrásněné tzv. novoměstské fylity, vystupující v řadě skalních výchozů při březích Metuje., Markéta Vajskebrová, 2016
Výrazně břidličnaté a místy provrásněné tzv. novoměstské fylity, vystupující v řadě skalních výchozů při březích Metuje., Markéta Vajskebrová, 2016
Výrazně břidličnaté a místy provrásněné tzv. novoměstské fylity, vystupující v řadě skalních výchozů při březích Metuje., Markéta Vajskebrová, 2016
Výrazně břidličnaté a místy provrásněné tzv. novoměstské fylity, vystupující v řadě skalních výchozů při březích Metuje., Markéta Vajskebrová, 2016
Výrazně břidličnaté a místy provrásněné tzv. novoměstské fylity, vystupující v řadě skalních výchozů při březích Metuje., Markéta Vajskebrová, 2016
Výrazně břidličnaté a místy provrásněné tzv. novoměstské fylity, vystupující v řadě skalních výchozů při březích Metuje., Markéta Vajskebrová, 2016
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]