Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Velký lom na Mlýnském vrchu

Vyhledávání

Velký lom na Mlýnském vrchu

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Náchod
Katastrální území: Hejtmánkovice
Mapové listy: 0431, 04314
Geologická správní oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: Lokalita 700 m zsz. od kóty 521.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Ryolitové tufy a ignimbrity na styku s karbonatickými pískovci olivětínských vrstev.
Technický objekt: lom
ID : 1560

Geologie

Geologická charakteristika: Bývalý kamenolom na Mlýnském vrchu s výškou lomové stěny 5 - 8 m. V lomu jsou odkryty bělavé hrubozrnné ryolitové tufy v olivětínských vrstvách. V západní části je zachycen styk s nadložními karbonátickými pískovci. Tufy představují nejmladší produkt permského vulkanismu poněkud odlišného petrografického charakteru od tufů starších jednotek (Tasler 1994). Je pravděpodobné, že tyto tufy patří k pyroklastickému materiálu, který utuhnul spečením materiálu pyroklastických proudů na hřebenech Javořích hor nazývaných ignimbrity. Horniny jsou v současné době předmětem studia.(Gürtlerová 2017)
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - vulkanity permokarbonu
Stratigrafie: paleozoikum - perm
Témata: geologie, sedimentologie, paleontologie, vulkanologie
Jevy: vulkanoklastika
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: vulkanoklastika, ignimbrit, tuf
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ukázka produktů ryolitového vulkanismu
Součást VCHÚ: CHKO Broumovsko
Součást Geoparku: Broumovsko
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou popsány střety zájmů
Stav lokality: ucházející

Literatura

Tásler R. (1994): Revize geologických lokalit na Broumovsku navrhovaných k ochraně. ? MS. str. 7. Archiv CHKO Broumovsko. Police nad Metují. Tásler R. (1995): Revize lokalit geologického charakteru navrhovaných k ochraně v CHKO Broumovsko. ? MS. str.8. Archiv CHKO Broumovsko

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Plná Věra, 18.11.03
Aktualizoval(a): Prouza Vladimír 16.03.04, Gürtlerová Pavla 12.09.17, Kukal Zdeněk 19.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1560 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-09-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1560.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Kontakt vulkanoklastik v podloží s vápnitými pískovci olivětínských vrstev., Pavla Gürtlerová, 2017
Kontakt vulkanoklastik v podloží s vápnitými pískovci olivětínských vrstev., Pavla Gürtlerová, 2017
Kontakt vulkanoklastik v podloží s vápnitými pískovci olivětínských vrstev., Pavla Gürtlerová, 2017
Pavla Gürtlerová, 2017
Pavla Gürtlerová, 2017
Věra Plná, 2003


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]