Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Na mramoru

Vyhledávání

Na mramoru

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Beroun
Katastrální území: Beroun, Hostim
Mapové listy: 1241, 12411
Geologická správní oblast: Barrandienské paleozoikum; blanická brázda
Lokalizace: Výšina Na Mramoru mezi Lišticí, Hostimí a Sv. Janem pod Skalou (S. od kóty 440).
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Přirozené výchozy v zalesněném terénu, Barrandovy jámy, starý lom.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 156

Geologie

Geologická charakteristika: Výšina s celkově neporušeným původním povrchem a množstvím krasových závrtů poskytuje několik významných lokalit: 1) Klasická Barrandova lokalita Lištice při okraji lesa ZJZ. Dnes zarostlé jámy po těžbě bohatě fosiliferních bioklastických vápenců motolského souvrství (silur). Z lokality pochází řada Barrandových typů (zvl. trilobitů). 2) Macháčkův lom při okraji lesa cca. 450 m J. od kóty 440. Významný odkryv v chýnických vápencích svrchní části zlíchovského souvrství (devon) s možností studia vztahu k podloží, paleontologická lokalita. 3) Na hřbetu V. a SV. od Macháčkova lomu stratigraficky významný profil třebotovskými vápenci a spodními polohami chotečských vápenců (devon). 4) Hřbet SZ. od kóty 440 - významná paleontologická lokalita v kotýzských vápencích (devon).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: paleontologie, stratigrafie, strukturní geologie (tektonika), geologie
Jevy: zkameněliny - fauna, kras, závrt
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: vápenec
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní rezervace (NPR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 164     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Je součástí území NPR - Karlštejn (id). Klasické paleontologické lokality, stratigraficky významné odkryvy, dobře zachovaná původní krasová morfologie.
Součást VCHÚ: CHKO Český kras
Součást Geoparku: Geopark Joachima Barranda (kandidát )
Střety zájmů: skládky odpadků
Popis střetů zájmů: Území leží v NPR Karlštejn a je pod ochranou i v rámci CHKO Český kras, v Macháčkově lomu nebezpečí nelegální deponie.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Havlíček, V. et al. (1987, ed.): Základní geologická mapa a vysvětlivky ČSSR 1:25 000, list 12-413 Králův Dvůr. - Ústřední Ústav geologický, Praha. Havlíček, V. a Štorch, P. (1990): Silurian brachiopods and benthic communities in the Prague Basin (Czchoslovakia). - Rozpr. Ústř. Úst. geol., 48, 1-275. Praha. Horný, R. (1955): Studie o vrstvách budňanských v západní části Barrandienu. - Sbor. Ústř. Úst. geol., Geol., 21, 2, 315-447. Praha. Horný, R. (1962): Das mittelböhmische Silur.- Geologie, 11 (8), 873-916. Berlin. Chlupáč, I. (1953): Stratigrafická studie o hraničních vrstvách mezi silurem a devonem ve středních Čechách.- Sbor. Ústř. Úst. geol., odd. geol., 20, 277-380. Praha. Chlupáč, I. (1957): Faciální vývoj a biostratigrafie středočeského spodního devonu.- Sbor. Ústř. Úst. geol., odd.geol. I, 23 (1956), 369-485. Praha. Chlupáč, I. 1987: Ecostratigraphy of Silurian trilobite assemblages of the Barrandian area, Czechoslovakia. Newslett. Stratigr., 17 (3):169-186. Leiden. Chlupáč, I., Lukeš, P. a Zikmundová, J. (1979): The Lower/Middle Devonian boundary beds in the Barrandian area, Czechoslovakia. Geologica et Palaeont., 13, 125-156. Marburg.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Chlupáč Ivo, 10.04.93
Aktualizoval(a): Steinová Marika 12.11.08, Steinová Marika 12.11.08

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 156 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/156.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Stratigraficky významné odkryvy., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]