Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Olomouc - Bezručovy sady

Vyhledávání

Olomouc - Bezručovy sady

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Olomouc
Katastrální území: Olomouc
Mapové listy: 2422, 24224
Geologická správní oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: Olomouc - Bezručovy sady
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Přirozené skalní výchozy
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1540

Geologie

Geologická charakteristika: Moravskoslezské paleozoikum. Defilé horninami kulmu v Olomouci. Odkryty jsou horniny tzv. dómské a michalské kry olomouckého kulmského ostrova. Zastoupeny jsou tmavě zelenošedé droby a hnědé slepence. Droby jsou převážně nevrstevnaté, kompaktní, porušené systémem puklin a s dobře vyvinutou břidličnatostí. Slepence jsou označeny jako gravelitové (tzn. jemnozrnné), petromiktní. Oba typy hornin se často střídají v rytmických cyklech, mocnost rytmů se kolem 1 až 1,5 m, místy mají slepence charakter izolovaných vložek v mocnějších polohách drob - tzv. intraformační slepence. Vrstevnatost, měřitelná pouze ve slepencích, je ukloněná pod úhly 5 - 80° k S, SV až V. Různé systémy puklin a břidličnatost mají většinou strmé upadání - 70 až 88°, jen vyjímečně je sklon menší.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum - drahanský kulm
Stratigrafie: paleozoikum - karbon - spodní karbon - kulm, paleozoikum - karbon - spodní karbon - kulm - visé
Témata: petrologie, strukturní geologie (tektonika), stratigrafie, sedimentologie
Jevy: skalní defilé
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , tektonická
Hornina: droba, slepenec (konglomerát)
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: defilé horninami kulmu v Olomouci
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Bezproblémová dobře přístupná exkurzní lokalita 05.11.2011;

Literatura

Hrubeš M. a kolektiv autorů, 2000: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 :25 000 list 24224 Olomouc.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Havlíček Pavel,Hrubeš Martin,Zapletal J., 05.11.03
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 21.02.05, Otava Jiří 05.11.11, Kukal Zdeněk 05.11.12, Kukal Zdeněk 20.11.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1540 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1540.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Přirozené skalní výchozy olomouckého kulmského ostrova., Tomáš Lehotský, 2015
Přirozené skalní výchozy olomouckého kulmského ostrova., Tomáš Lehotský, 2015
Pavel Havlíček, 2003
Pavel Havlíček, 2003
Pavel Havlíček, 2003
Pavel Havlíček, 2003


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]