Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Vysoký Tok

Vyhledávání

Vysoký Tok

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Rakovník
Katastrální území: Branov
Mapové listy: 1232, 12322
Geologická správní oblast: Barrandienské paleozoikum; blanická brázda
Lokalizace: Při sz. okraji Karlovy Vsi, jz. od Křivoklátu.
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalní defilé na zalesněném vrcholu – ryolitové ignimbrity.
ID : 154

Geologie

Geologická charakteristika: Jde o denudačními pochody vypreparovaný paleoryolitový kamýk - dacit, ryodacit a dacitový tuf (svrchní kambrium) s mrazovým srubem na S. svahu, na jehož úpatí je suťový plášť (glaciální fenomén). Instruktivní profil na návrší budují kolmé útesy, cca 5 m vysoké. Jsou tvořeny aglomerátovými ignimbrity (spečenými uloženinami pyroklastických proudů) ryolitového složení. Jedná se o pěknou ukázku hornin typických pro svrchní části vulkanického křivoklátsko-rokycanského pásma. Vertikálně jsou zde patrné jednotlivé pyroklastické proudy a jejich jednotky: na bázi vždy hrubozrnná klastika s litickými úlomky světlých laminovaných ryolitů i tmavofialových dacitových láv. Směrem nahoru je patrná normální gradace a na jemnou facii nasedá opět hrubá aglomerátová báze vyššího proudu (mocnosti cca do 1 m). Mezi subangulárními až angulárními horninovými fragmenty je místy patrná eutaxitická stavba – černé, protažené skelné fiamme.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien - paleozoikum Barrandienu - přibramsko-jinecká pánev (skryjsko-týřovické kambrium)
Stratigrafie: paleozoikum - kambrium - svrchní kambrium
Témata: geomorfologie, petrologie, kvartérní geologie
Jevy: mrazový srub, suťové pole, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: ignimbrit, ryolit, dacit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 841     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: V území je chráněný paleoryolitový vrchol s geomorfologickými fenomény a charakteristickými rostlinnými a živočišnými společenstvy. Vyhlášení ZCHÚ: Výnos MK ČSR č.j. 6.050/84 ze dne 28. 3. 1984.
Součást VCHÚ: CHKO Křivoklátsko
Součást Geoparku: Geopark Joachima Barranda (kandidát )
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Knížetová, L. - Pecina, P. - Pivničková, M. (1987): Prověrka maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982-1985. - Bohemia Centralis, sv. 16, str. 244 - 245, Praha. Mašek, J. et al. (1993): Geologická mapa a vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 12 - 32 Zdice. ČGÚ Praha.; Vorel, T. et al. (2012): Geologická mapa a vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 12-322 Hudlice. ČGS Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Mašek Jan, Knížetová Ludmila, 01.01.94
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 30.09.05, Steinová Marika 24.09.09, Gürtlerová Pavla 15.10.15

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 154 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/154.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Ryolitový eutaxitický ignimbrit z lokality Červený Kámen. Čočkovité fiamme kolapsovaných skelných střípků a původní pemzy dobře vyniknou na navětralém povrchu., Petr Hradecký, 2010


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]