Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Nemilany

Vyhledávání

Nemilany

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Olomouc
Katastrální území: Slavonín
Mapové listy: 2422, 24224
Oblast: Pliopleistocén Hornomoravského úvalu, Mohelnické brázdy a Holešovské plošiny
Lokalizace: 250 m z. od Nemilan, jižní okolí Olomouce
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěná pískovna ve svahu, vytěžená plocha cca 200 x 300 m, hloubka 5 - 10 m, dno částečně zarovnané, zavezené, zarostlé, stěny zasucené, zarostlé.
Technický objekt: pískovna
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1539

Geologie

Geologická charakteristika: Odkryv v pískovně je v j. stěně v délce 10 m, výška 7 m, horní 3 - 4 m odkryty, ostatní zasypáno. Druhý menší odkryv na s. okraji u cestičky: výška 1,5 m, délka 3 m. Kvartérní spraše a pliocénní sladkovodní říční a říčně-jezerní sedimenty Hornomoravského úvalu. Jižní stěna:profil shora 1,5 m spraše světle hnědé, na bázi 20 cm jílovito - hlinitého křemenného štěrku. Níže souvrství bílých, žlutých a okrově hnědočervených písků, slabě jílovito - prachovitých, s hnědorezavými záteky a krustami limonitu. Severní okraj vytěženého prostoru: Světle hnědožluté písky převážně středně zrnité, ulehlé, s kulovitými a ledvinitými krustami limonitu. Terénní kontrola Havlíčkem P. dne 14.8.2003 s fotodokumentací: z větší části zarostlá křovím, zastavená těžba. V j. svahu odkryvu je pod dříve uváděnou spraší o mocnosti 1,5 m vyvinut nevýrazný horizont půdní.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér sladkovodní - relikty v ČM, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér akumulačních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: pliocén, kvartér
Témata: sedimentologie, stratigrafie, mineralogie, kvartérní geologie
Jevy: zvrstvení, minerál
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: spraš, štěrk

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: profil kvartér - pliocén
Střety zájmů: vegetace, nestabilita terénu
Popis střetů zájmů: Zarostlá pískovna, stěny zasucené.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Doporučeno k ochraně. Lokalita je ojedinělým výskyt pliocéních sedimentů v České republice. V rámci zachování významného profilu by byla vhodná údržba stěny v pískovně, případně její částečné odkrytí. 3.11.2011;

Literatura

Hrubeš M. a kol. autorů, 2000: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 24224 Olomouc.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Havlíček Pavel,Hrubeš Martin,Zapletal J., 05.11.03
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 18.01.05, Vít Jan 18.05.11, Vít Jan 18.05.11, Vít Jan 03.11.11, Kukal Zdeněk 05.11.12, Kukal Zdeněk 20.11.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1539 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1539.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Jan Vít, 2014
Jan Vít, 2014
Jan Vít, 2014
Pavel Havlíček, 2003


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]