Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Cihelna Olomouc

Vyhledávání

Cihelna Olomouc

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Olomouc
Katastrální území: Olomouc
Mapové listy: 2422, 24224
Geologická správní oblast: Pliopleistocén Hornomoravského úvalu, Mohelnické brázdy a Holešovské plošiny
Lokalizace: Z. okraj Olomouce, cca 3 km jz. od centra Olomouce
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Hliniště s ukončenou těžbou po roce 2000, celková hloubka těžebny cca 20 m, délka těžené stěny 25 m, celková délka odkryvu (z velké části zasutého) je přes 100 m
Technický objekt: hliniště
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1538

Geologie

Geologická charakteristika: Neogén a kvartér Hornomoravského úvalu. Popis profilu shora dolů: 1 - 3 m - spraš žlutohnědá, s hojnými cicváry, zvláště při bázi až 10 cm (v přímém předpolí těžby spraš skryta), na bázi asi 10 cm poloha jílovitého křemenného štěrku, 3 - 8 m - pliocénní souvrství: jíly šedé, slabě písčité se střídají s polohami písků bílých a šedožlutých, jemně až středně zrnitých, mírně jílovitých. Na přechodu litologických typů hnědorezavé krusty limonitu, limonit tvoří místy smouhy i v píscích. Drobné poklesy s výškou skoku do 0,5 m, 8 - 15 m - odkrytá mocnost (báze nedosažena), sp. baden: šedozelené a šedomodré vápnité jíly (tégly) s rezavými smouhami a s malou příměsí prachu. Svrchu jíly obsahují vložky vápnitých písků až rozpadavých pískovců. V hloubce 6 m (?) vrstva s čirými krystalky sádrovce.
Regionální členění: Karpaty - karpatská předhlubeň - karpatská předhlubeň - jižní část, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér akumulačních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén), kenozoikum - kvartér
Témata: stratigrafie, mineralogie, petrologie, sedimentologie, kvartérní geologie
Jevy: konkrece, zvrstvení
Původ geologických jevů (geneze): eolická (činnost větru), sedimentární
Hornina: spraš, písek, jíl
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Čerstvý profil kvartérními a neogenními sedimenty. Pěkný doklad charakteru výplně Hornomoravského úvalu.
Střety zájmů: jiné lidské aktivity, těžba
Popis střetů zájmů: Opuštěné hliniště. Těžba ukončena po roce 2000.??
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Podle ter. kontroly Havlíčka P. dne 14.8.2003 pokračování v aktivní těžbě a pořízena fotodokumentace. 14.08.2003;

Literatura

Hrubeš M. a kolektiv autorů, 2000: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 24224 Olomouc.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Havlíček Pavel,Hrubeš Martin,Zapletal J., 05.11.03
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 16.11.04, Vít Jan 18.05.11, Kukal Zdeněk 05.11.12, Kukal Zdeněk 20.11.12, Havlíček Pavel 14.08.03, Kukal Zdeněk 29.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1538 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-04-05]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1538.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Jan Vít, 2014
Odlučná hrana sesuvu, Jan Vít, 2014
Jan Vít, 2014
Staré hliniště západ, Jan Vít, 2014
Pavel Havlíček, 2003
Pavel Havlíček, 2003
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]