Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Oblekovice

Vyhledávání

Oblekovice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Znojmo
Katastrální území: Oblekovice
Mapové listy: 3413, 34131
Geologická správní oblast: Neogén karpatské předhlubně - úsek Střed a Jih
Lokalizace: 1 km JV od kóty 246 m n. m., 2 km JZ od Kateřinského dvora
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Rozsáhlá činná těžebna s horninami kvartéru
Technický objekt: štěrkovna
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1537

Geologie

Geologická charakteristika: V profilu těžebny vystupují žlutavé až rezavě hnědě navětralé petromiktní štěrky a písky hodonické terasy uložené ve spodním pleistocénu, jež ve spodní části obsahují asi 3 m mocnou polohu pravděpodobně povodňových hlín šedavých barev. Hlíny vykazují dobře vyvinuté planární šikmé a křížové zvrstvení a korytovité šikmé zvrstvení, obsahují čočky tmavě šedé rašeliny a hojné polohy křemenných štěrků. Jedná se o fluviální sedimenty divočící řeky. Pod černozemí jsou dobře patrné záteky CaCO3 ze spraše do fluviálních písků. Na bázi těžebny vycházejí na povrch šedé, silně navětralé písčité jíly eggenburgu, polohově s intraklasty hrubozrnného písku (jíly v roce 2016 nepozorovány). Pod černozemí záteky CaCO3 ze spraší do podložních fluviálních písků.
Regionální členění: Karpaty - kvartér západních Karpat
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér - pleistocén
Témata: geologie, sedimentologie, kvartérní geologie
Jevy: koryto řeky, zvrstvení, litologické rozhraní, říční terasa
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: písek, štěrk, spraš
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Na povrch vycházejí v j. části karpatské předhlubně vzácné sedimenty eggenburgu překryté uloženinami hodonické terasy.
Střety zájmů: těžba povrchová, skládky odpadků
Popis střetů zájmů: V současné době probíhá v pískovně intenzivní těžba zaměřená zejména na štěrky hodonické terasy, odtěžená část je zavážena komunálním odpadem. Aktuálně sedimenty eggenburgu nepozorovány.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Pískovna v těžbě, postupně zavážena komunálním odpadem. K 28.7.2011 zastiženy pouze kvartérní sedimenty. 28.07.2011; Postupuje těžba štěrků 15.10.2012; Lokalita se těží, průběžně se rekultivuje, majitel firma ZEPIKO, http://www.zepiko.cz/ 3.8.2016;

Literatura

Batík, P. & Čtyroký, P. (1990): Vysvětivky k základní geologické mapě ČSSR 1:25 000, list 34-131 Šatov.- ÚÚG Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Tomanová Petrová Pavla, 05.11.03
Aktualizoval(a): Tomanová Petrová Pavla 28.07.11, Kukal Zdeněk 15.10.12, Tomanová Petrová Pavla 03.08.16

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1537 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-03-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1537.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Fluviální písky a štěrky., Pavla Tomanová Petrová, 2016
Celkový pohled na lokalitu., Pavla Tomanová Petrová, 2016
Celkový pohled na lokalitu., Pavla Tomanová Petrová, 2016
Fluviální písky a štěrky v podloží černozemě a spraší, pozorovatelné záteky CaCO3 ze spraší do fluviálních písků a štěrků., Pavla Tomanová Petrová, 2016
Komunálním odpadem zavážená pískovna v Oblekovicích. , Pavla Tomanová Petrová, 2011
Planární šikmé a korytovité šikmé zvrstvení ve fluviálních kvartérních píscích. , Pavla Tomanová Petrová, 2011
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]