Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Mořská transgrese

Vyhledávání

Mořská transgrese

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Náchod
Katastrální území: Vernéřovice
Mapové listy: 0431, 04314
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - východočeská a západomoravská křída; chrudimská křída; králický příkop; polická pánev
Lokalizace: Opuštěný lom cca 200m sz. od železniční zastávky Bohdašín, otevřený v hraně hřbetu Mračný vrch /586m/.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Unikátní ukázka odkryvu transgresní příbojové štěrkové vrstvy počínající sedimentace křídových mořských sedimentů na podloží z vybělených triasových pískovců.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1525

Geologie

Geologická charakteristika: Spodní část lomové stěny tvoří bělavé, místy nafialovělé, středně zrnité až hrubozrnné kaolinitické arkózovité pískovce, silně rozpadavé, místy s příměsí valounů. Pískovce náleží triasu, bohdašínskému souvrství.Přes tyto pískovce diskordantně transgreduje svrchní křída - cenoman (korycanské vrstvy). Na jejich bázi je 20-30 cm mocná poloha většinou středně zrnitých glaukonitických slepenců. V nadloží jsou středně zrnité a hrubozrnné křemenné masivní pískovce kvádrového typu s příměsí glaukonitu. Transgresní plocha je nerovná, s drobnými výmoly. Zřídka jsou v bazálních slepencích útržky erodovaných triasových pískovců z podloží.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - sudetské (lugické) mladší paleozoikum (včetně výskytů triasu) - vnitrosudetská pánev (čs. část), Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev
Stratigrafie: mezozoikum - trias
Témata: stratigrafie, sedimentologie
Jevy: transgrese, litologické rozhraní
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec, slepenec (konglomerát)
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 3415     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Profil představuje unikátní zachování transgrese mořského cenomanu /korycanské vrstvy/ přes obnažený povrch triasových pískovců v Polické pánvi.21.5.2008 Vyhlášeno PP.
Součást VCHÚ: CHKO Broumovsko
Součást Geoparku: Broumovsko
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou popsány střety zájmu.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Profil na lokalitě je odkrytý. Přístup přes louku bez cesty cca 100m. 13.5.2018;

Literatura

Tásler R., Kotlář J. (1987): Geologie chráněné krajinné oblasti Broumovsko. - MS. str. 64 + 4 přílohy. Archiv CHKO Broumovsko. Police nad Metují. Vítek J. (1986): Geomorfologie navrhovaná chráněné krajinné oblasti Broumovsko. MS. str.68 + 35 příloh. Archiv CHKO Broumovsko. Police nad Metují. Ziegler V. (1993): Hodnocení křídových lokalit na území CHKO Broumovsko.- MS str. 20. Archiv CHKO Broumovsko. Police nad Metují.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Plná Věra, 05.11.03
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 15.10.04, Gürtlerová Pavla 16.11.09, Gürtlerová Pavla 13.05.18

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1525 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-03-03]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1525.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Transgrese křídového moře na říční sedimenty (arkozovité pískovce) triasu. Oddělené 20 cm vrstvou slepence, který je příbojovou facií nastupující mořské sedimentace., Pavla Gürtlerová, 2018
Transgrese křídového moře na říční sedimenty (arkozovité pískovce) triasu. Oddělené 20 cm vrstvou slepence, který je příbojovou facií nastupující mořské sedimentace., Pavla Gürtlerová, 2018
Transgrese křídového moře na říční sedimenty (arkozovité pískovce) triasu. Na fotografii pouze triasové sedimenty. Křídové sedimenty v této východní části byly zdenudovány., Pavla Gürtlerová, 2018
Mořská transgrese -opuštěný lom u Bohdašína se zřetelnou hranicí mezi triasem a křídou, Pavla Gürtlerová, 2004
Světlé kaolinické pískovce triasu (bohdašínské souvrství) a na nich glaukonitické pískovce křídy (korycanské vrstvy), Pavla Gürtlerová, 2004
Mořská transgrese -opuštěný lom u Bohdašína se zřetelnou hranicí mezi triasem a křídou, Pavla Gürtlerová, 2004
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]