Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Pískovcové sloupky v České Metuji

Vyhledávání

Pískovcové sloupky v České Metuji

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Náchod
Katastrální území: Česká Metuje
Mapové listy: 0433, 04332
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - východočeská a západomoravská křída; chrudimská křída; králický příkop; polická pánev
Lokalizace: Odkryv při silnici v severní části obce Česká Metuje, v sz. sousedství domu č. p. 29. Pozůstatek opuštěného malého lomu.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Drobné pseudokrasové jevy ve tvaru přesypacích hodin vytvořených ve svislých puklinách v tenké poloze svrchnokřídového vápnitého pískovce. Neobvyklá forma selektivního zvětrávání.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1524

Geologie

Geologická charakteristika: Spodní část odkryvu při silnici je částečně zasucená. Nad touto polohou vystupují šedé, jemně spongilitické vápnité pískovce jizerského souvrství (svrchní turon) s polohami méně vápnitých pískovců. Vlivem selektivního zvětrávání se na kolmých puklinách vytvořily sloupky tvaru přesýpacích hodin až kuželek. Sloupky jsou vysoké 0,5 - 1,2 m. Mocnost vrstvy se sloupky kolísá od 50 do 70 cm. Nadloží tvoří jemnozrnné vápnité pískovce s četnými biogenními stopami po lezenímořských živočichů. Vznik těchto pozoruhodných mikroforem lze vysvětlit selektivním zvětráváním různě odolných poloh v pískovcích za spolupůsobení podzemní vody, kořenů rostlin atd.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - hejšovinský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon
Témata: geomorfologie
Jevy: selektivní eroze, ichnofosilie
Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání, sedimentární , chemogenní
Hornina: pískovec
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 3414     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita je zcela neobvyklou ukázkou selektivního zvětrávání pískovců. Vyhlášena Přírodní památkou dne: 1.7.2008
Součást VCHÚ: CHKO Broumovsko
Součást Geoparku: Broumovsko
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou popsány střety zájmu. Lokalita je průběžně čištěna od náletů dřevin.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Jde o typicky geomorfologickou lokalitu. Geologie (petrologie) pískovců má jen podpůrný význam. Lokalitu je třeba očištovat před zasucením 21.11.2009;

Literatura

Tásler R., Kotlář J. (1987): Geologie chráněné krajinné oblasti Broumovsko. - MS. str. 64 + 4 přílohy. Archiv CHKO Broumovsko. Police nad Metují. Vítek J. (1986): Geomorfologie navrhovaná chráněné krajinné oblasti Broumovsko. MS. str.68 + 35 příloh. Archiv CHKO Broumovsko. Police nad Metují. Ziegler V. (1993): Hodnocení křídových lokalit na území CHKO Broumovsko.- MS str. 20. Archiv CHKO Broumovsko. Police nad Metují. Čech S., Gawlikowska E. (1999): Góry Stolowe, Aršpašsko-teplické skály, geologická mapa pro turisty 1:50000. - ČGS, Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Plná Věra, 05.11.03
Aktualizoval(a): Čech Stanislav 17.12.04, Gürtlerová Pavla 09.10.09, Čech Stanislav 21.11.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1524 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-03-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1524.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Neobvyklé tvary zvětrávání a odnosu jemnozrnných vápnitých pískovců svrchnokřídového stáří., Jan Vítek, 2014
Pískovcové sloupky - zvětralé svrchnokřídové vápnité pískovce, Pavla Gürtlerová, 2003
Pískovcové sloupky u České Metuje - pseudokrasové jevy, Pavla Gürtlerová, 2003
Selektivně zvětralé pískovcové sloupky, Pavla Gürtlerová, 2003
Pískovcové sloupky u České Metuje - pseudokrasové jevy, Jiří Spíšek, 2002
Celkový pohled na opuštěný lůmek při silnici  v České Metuji, Jiří Spíšek, 2002


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]