Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Troskotovice

Vyhledávání

Troskotovice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Znojmo
Katastrální území: Troskotovice
Mapové listy: 3412, 34123
Geologická správní oblast: Neogén karpatské předhlubně - úsek Střed a Jih
Lokalizace: 1 km JZ od obce Troskotovice a 100 m J od kóty 209 m n. m.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěná pískovna v poli o rozměrech 100x60x12 m v sedimentech sp. badenu a karpatu
Technický objekt: pískovna
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1522

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita reprezentuje tektonický styk sedimentů sp. badenu a karpatu. Ve spodnobadenských štěrcích s podpůrnou strukturou valounů o průměru valounů 1-4 cm dominují dolomity a dolomitické vápence nad rulami, křemenem, vyvřelinami, křemenci, tmavě šedými a černými devonskými dolomity, metamorfovanými horninami a světle šedými jurskými vápenci, včetně úlomků přeplavené makrofauny. Dále se vyskytují intraklasty jílu do vel. 20 cm (obvykle 5-10 cm) zařazené do ottnangu, karpatu a spodního badenu. Jedná se o šedozelené prachovité vrstevnaté jíly. Petrová (2002) na základě studia dírkovců rozlišila 5 zdrojů původu těchto závalků: 1. laaské souvrství s převahou euryoxybiontních druhů a 2. planktonních dírkovců, 3. grundské souvrství "zón b-c)", 4. společenstvo nejvyšší části grundského souvrství a 5. stratigraficky neprůkazná společenstva (pravděpodobně ottnang). Zvrstvení sedimentů je diagonální, s mírným úklonem. Lokálně jsou štěrky stmeleny až do slepenců. V podloží vystupují světle šedé, jemně slídnaté, polymiktní, jemně zrnité vápnité písky karpatu s 5-8 cm mocnými vstvičkami silně jílovitých písků a písčitých jílů s úklonem 15st. k JJV. Na s. svahu nasedá na terciérní sedimenty 1-2 m mocná, okrově hnědá písčitá slídnatá spraš. V nadloží nečistých prachovitých hnědavých jílovců s valounky do 1 cm je pozorovatenlý mrazový hrnec a mrazové klíny ukloněné po svahu. Rozměry hrnce jsou 2x0,7 m. Stěna je postižena četným systémem puklin, pozorovatlné jsou poklesové zlomy.
Regionální členění: Karpaty - karpatská předhlubeň - karpatská předhlubeň - jižní část
Stratigrafie: kenozoikum - neogén - miocén - střední miocén - baden
Témata: geologie, sedimentologie, stratigrafie
Jevy: zvrstvení
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: písek, štěrk
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita spodnobadenských štěrků se závalky hornin ottnangu, karpatu a spodního badenu
Střety zájmů: zemědělství
Popis střetů zájmů: možné problémy vlastnické, příp. těžba a zemědělství
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: V dobrém stavu 1.8.2012;

Literatura

Havlíček, P. (1992): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSFR, 1:25 000, 34-123 list Drnholec.- ČGÚ. Praha.; Petrová, P. (2002): Výsledky studia intraklastů z pohledu mikropaleontologie na lokalitě Troskotovice.- Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2000, 40-42. Brno.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Tomanová Petrová Pavla, 31.10.03
Aktualizoval(a): Tomanová Petrová Pavla 30.10.03, Tomanová Petrová Pavla 01.08.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1522 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-03-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1522.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Jíly v nadloží spodnobadenských štěrků a písků., Pavla Tomanová Petrová, 2012
Celkový pohled na lokalitu., Pavla Tomanová Petrová, 2012
Intraklasty ve spodnobadenských štěrcích a píscích., Pavla Tomanová Petrová, 2012
Celkový pohled na lokalitu s mrazovým hrncem., Pavla Tomanová Petrová, 2012
Pukliny a poklesový zlom ve spodnobadenských štěrcích a píscích., Pavla Tomanová Petrová, 2012
Písky a štěrky s intraklasty (spodní baden)., Pavla Tomanová Petrová, 2012
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]