Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Nový Šaldorf

Vyhledávání

Nový Šaldorf

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Znojmo
Katastrální území: Nový Šaldorf
Mapové listy: 3413, 34131
Geologická správní oblast: Neogén karpatské předhlubně
Lokalizace: stěna staré pískovny za posledními domky na j. konci obce Nový Šaldorf, 50 m jz. od kóty 250
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: oplocená stěna staré nezarostlé pískovny
Technický objekt: pískovna
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1521

Geologie

Geologická charakteristika: Ve stěně ve spodní části vycházejí asi 2 m mocné, žlutošedé hrubozrnné křemenné písky, jemně slídnaté, s ojedinělými dobře opracovanými drobnými valounky žilného křemene. V nadloží je 20-30 cm mocná čočka konkrecionálně zpevněného žlutošedého až bělavého, rezavě zbarveného středně zrnitého křemenného pískovce, který přechází do nadloží do jemnozrnného písku až pískovce. Nad ním je 20-30 cm mocný horizont světle šedého středně zrnitého až hrubozrnného písku s oxidy Fe. Nejvyšší část miocenního vrstevního sledu tvoří světle šedé jemnozrnné křemenné písky až rozpadavé pískovce o mocnosti 2,6 m se zřetelnými stopami po hrabání (mlži) v bazální části. V nadloží se nalézají hnědé svahové hlíny a spraše. Písky ve spodní části profilu jsou špatně vytříděné, pouze poloha se stopami po hrabání je vytříděna dokonale. V asociaci TM dominuje staurolit. V jednotlivých polohách je patrné a často pozorovatelné křížové a šikmé zvrstvení a erozní jevy na vrstevních plochách. Pozorovány fosilní stopy, pravděpodobně Scolites. Podle Tejkala a Krystka (1968) byla v píscích nalezena část čelisti kytovce, jinak jsou písky bezfosilní. Podle Batíka a Čtyrokého (1982) se jedná o mělkovodní špatně vytříděné sedimenty příbřežní části brakického moře, vyšší části představují mořské plážové sedimenty. Občasné valounky do 3 cm indikují vliv bouřkové činnosti. Patrné opakování parasekvencí. Písky i pískovce jsou řazeny k eggenburgu.
Regionální členění: Karpaty - karpatská předhlubeň - karpatská předhlubeň - jižní část
Stratigrafie: kenozoikum - neogén
Témata: geologie, stratigrafie, sedimentologie, paleontologie
Jevy: ichnofosilie, zvrstvení
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: písek
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: jediná lokalita sedimentů eggenburgu v j. části karpatské předhlubně
Střety zájmů: právo vlastnické, zástavba
Popis střetů zájmů: soukromý pozemek, bez střetů
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Část výchozu na soukromém pozemku, ve stěně vykutaný vchod do sklepa. Druhá část výchozu přístupná přes pole. 28.7.2011;

Literatura

Batík, P. a Čtyroký, P. et al. (1982): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1:25 000, list 34-131 Šatov.- ÚÚG Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Tomanová Petrová Pavla, 30.11.03
Aktualizoval(a): Tomanová Petrová Pavla 30.10.03, Tomanová Petrová Pavla 28.07.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1521 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-04-11]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1521.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Vykopaný sklep v příbřežních píscích eggenburgu., Pavla Tomanová Petrová, 2011
Jemnozrnné písky eggenburgu s ichnofosiliemi Scolites., Pavla Tomanová Petrová, 2011
Nový Šaldorf - stěna v křemenných píscích eggenburgu, Pavla Tomanová Petrová, 2003


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]