Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Skály nad údolím Syčivky

Vyhledávání

Skály nad údolím Syčivky

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Teplice
Katastrální území: Bílina
Mapové listy: 0234, 02341
Geologická správní oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: Pravá strana údolí Syčivky, asi 300 m ZJZ. od kóty 258 m Hradiště a 750 m J. od kóty 295 m Chlum.
Charakteristika objektu: Skalní výchozy v zalesněné stráni 10 m vysoké.
ID : 152

Geologie

Geologická charakteristika: Názor na genezi ortorulových hornin bílinského krystalinika není jednotný. Hibsch (1924) se domníval, že tyto horniny vznikly metamorfózou granitoidních hornin. Cháb in Macák et al. (1963), stejně jako Domečka (in Prášil et al. 1982) na základě reliktů pararul usuzují, že okaté ortoruly vznikly progresivní metamorfozou, deformací a granitizací sedimentárních hornin. Výchozy na pravém břehu Syčivky svědší pro magmatický původ těchto hornin. Ortorula je většinou okatá, podíl ok tvořených 1 - 4 cm velkými K - živci činní obvykle 5 - 15 %, ojediněle až 25 %. Stupeň usměrnění a deformace je promněnlivý, místy nevýrazný, takže lokálně lze horninu označit jako metagranit. Ze struktury lze usuzovat, že původně šlo o středně až hrubě zrnitý porfyrický granit. Mikroskopicky nejvýznamnějším rysem je heteroblastická stavba základní tkáně podmíněná kontrastující velikostí plagioklasů na jedné straně a křemene a K - živce na straně druhé. Původní zrna plagioklasů se totiž následkem deformace a rekrystalizace rozpadla na shluky jemnozrnných (0.1-0.2 mm velkých), často dlažbovitě uspořádaných zrnek. Naproti tomu zrna křemene jsou vůči deformaci a rekrystalizaci odolnější. K-živce běžně dosahují velikosti 1-2 mm. Původní velké lupínky magmatogenních biotitů jsou od okrajů postupně nahrazovány drobnějšími lištami biotitu metamorfního. Plášť prevariských granitů tvořily pararuly. Ty se v ortorulách místy uchovaly ve formě xenolitů.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - sasko-durynská oblast (saxothuringikum) - krušnohorsko-smrčinské krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: petrologie

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Skalní výchozy, na nichž lze dobře studovat genezi ortorul bílinského krystalinika.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.

Literatura

Hibsch, J. E. (1924): Erläuterungen zur geologischen Karte der Umgebung von Bilin. - Knih. St. Úst. Čs. Republiky, 8. Praha. Macák, F. et al. (1963): Základní geologická mapa 1 : 50 000 list M-33-52-B Teplice. - MS Ústř. úst. geol. Praha. Kopecký, L. et al. (1990): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000 list 02-341 Bílina. - Český geol. úst. Praha. Prášil, J. (1982): Bílina - ochranná pásma. - MS Geofond. Praha, Mlčoch B. a kolektiv autorů, 1994: Geologicky významné lokality v severočeské pánvi a jejím okolí, chráněné nebo navrhované k ochraně.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Schovánek Pavel, 01.11.94
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 24.11.04, Lorencová Markéta 03.05.04

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 152 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/152.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pavla Gürtlerová, 2006
Pavla Gürtlerová, 2006
Pavla Gürtlerová, 2006
Pavla Gürtlerová, 2006


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]