Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Roztocká subvulkanická struktura

Vyhledávání

Roztocká subvulkanická struktura

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Děčín
Katastrální území: Dobkovice, Roztoky n.Labem
Mapové listy: 0241, 02412
Oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: Území na levém labském břehu mezi obcemi Dobkovice, Maškovice, Povrly, přibližně na rozhraní okresů Děčín a Ústí nad Labem.
Charakteristika objektu: Plošně rozsáhlé území s vývojem subvulkanických fenoménů pro vulkanismus Českého masivu jedinečných.
ID : 151

Geologie

Geologická charakteristika: Roztocká subvulkanická struktura byla svými specifickými výskyty horninových typů známa již dříve. Též zjištění její subvulkanické pozice je staršího data (Hibsch 1899). Teprve novější výzkumy (Kopecký např. 1987) ji specifikovaly jako projev intruzívního aparátu předpokládaného karbonatitového vulkanismu. Tímto autorem byla aplikována představa alkalické metasomatózy (fénitizace) pro vznik zdejších specifických horninových typů a struktura byla charakterisována jako přívodní dráha možné kaldery. Roztocká struktura představuje jeden z nejdůležitějších tektonovulkanických uzlů mladého vývoje Českého masivu a pro oblast Českého středohoří je unikátním studijním územím.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - České středohoří
Stratigrafie: terciér (neogén - paleogén)
Témata: vulkanologie, petrologie, strukturní geologie (tektonika)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Geologicky jedinečná vulkanická struktura zachycující subvulkanický aparát předpokládané karbonititové intruze (pseudotrachytová brekcie, systémy odštěpných žil, specifické horninové typy, jevy kontaktní metamorfózy aj.). Území poskytuje klasický studijní materiál převážně petrografického rázu, charakteristický pro alkalický vulkanismus.
Součást VCHÚ: CHKO České středohoří
Střety zájmů: rekreace
Popis střetů zájmů: Území je pokryto lesními a lučními porosty, jejichž využívání neohrožuje lokalitu. Lidská sídliště jsou situována v okraji struktury a nemněly by charakter lokality ohrožovat. Pouze v samém centru je umístěno bývalé rekreační zařízení, které je nyní předmětem obchodních spekulací. Pokud dojde k jeho zprovoznění je třeba jej sledovat.

Literatura

Hibsch, J. E. (1899): Geologische Karte des Böhmischen Mittelgebirges, Blat II (Rongstock - Bodenbach), nebst Erläuterungen. - A. Hölder. Wien. Kopecký, L. (1987) (ed.): Proceedings of the first seminar on Carbonatites and Alkaline rocks of the Bohemian Masiv and ambient regions. - Ústřední ústav geologický, Praha. Kopecký, L. (1987-8): Mladý vulkanismus Českého masivu. - Geol. Hydrometalurg. Uranu, ročník 11/12.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Cajz Vladimír, 29.11.93

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 151 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/151.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Vladimír Cajz, 1990


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]