Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > U Kozínku - nad Mýtem, údolí Židovky, Černý les

Vyhledávání

U Kozínku - nad Mýtem, údolí Židovky, Černý les

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Náchod
Katastrální území: Bezděkov nad Metují, Velké Petrovice, Vysoká Srbská, Žabokrky
Mapové listy: 0433, 04332
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - východočeská a západomoravská křída; chrudimská křída; králický příkop; polická pánev
Lokalizace: Rozsáhlá lokalita v údolí řeky Metuje a jejích přítoků Ledhujky a Židovky v jižní části CHKO Broumovsko.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Typická ukázka litologie jizerského souvrství, tektonické porušení křídových vrstev a hydrogeologické jevy. Slínovcové skalní sruby a věže s komplexem suťových lesů s hajní květenou.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1504

Geologie

Geologická charakteristika: Obnažené svahy údolí Metuje a jejích přítoků Ledhujky a Židovky se vyskytují slínovcové až vápencové skalní sruby a skalní věže v několika horizontálních úrovních jizerského souvrství. Jinak je terén svahů tvořen balvanitými až drobnými slínovcovými sutěmi a osypy.Na opukové sutě je vázán smíšený les s hajní květenou.Terén představuje nejdůležitější biocentrum v jižní části CHKO Broumovsko a je průsečíkem několika biokoridorů hlubokých údolí. Skalní stěny v údolí i silniční zářez u Kozínku typicky zachycují litologii střední části jizerského souvrství (střední-svrchní turon). Jde o jemnozrnné vápnité pískovce až prachovce obsahující charakteristické konkrece vápenců bochníkovitého tvaru. V důsledku tektonického postižení křídových vrstev mezi Kozínkem a Žabokrky jsou prachovce silně rozpukány (roubíkovitý rozpad). Tektonický fenomén je příčinou odvodnění hydrogeologické struktury tzv. polické pánve. Křídové vrstvy jsou intenzívně rozpukány, údolím prochází zlom.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - hejšovinský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon
Témata: strukturní geologie (tektonika), geomorfologie, botanika, sedimentologie, hydrogeologie
Jevy: skalní defilé, zlom, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): akvatická (činnost vody), tektonická, sedimentární
Hornina: vápenec, prachovec (siltovec)
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Mezo- a mikrotvary povrchové modelace srubů /skalní výklenky, skalní okna a jiné perforace/ přecházejí i do drobných podzemních jevů /malé puklinové nebo rozsedlinové jeskyně/.Nejdůležitější biocentrum v jižní části CHKO.
Součást VCHÚ: CHKO Broumovsko
Součást Geoparku: Broumovsko
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nebyly popsány žádné střety zájmů.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučuji lokalitu rozšířit o křídovou kuestu na jv. svahu údolí Metuje u Žabokrk, kde je styk křídy a permokarbonu. Dále má tato lokalita velký hydrogeologický význam - tvoří oblast odvodnění celé křídové struktury polické pánve. Z tohoto hlediska je třeba přehodnotit i další aspekty lokality včetně střetů zájmů. Doporučeno ke zvýšení ochrany geologického fenoménu 21.11.2009;

Literatura

Ziegler,V.(1993): hodnocení křídových lokalit na území CHKO Broumovsko. MS.str.20. Archiv CHKO Broumovsko. Police nad Metují.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Plná Věra, 15.10.03
Aktualizoval(a): Čech Stanislav 17.12.04, Čech Stanislav 21.11.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1504 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-03-03]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1504.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalní defilé nad tunelem pod Petrovicemi - jemnozrnné vápnité pískovce až prachovce jizerského souvrství., Pavla Gürtlerová, 2012
Stěna opuštěného lomu u Petrovic -jemnozrnné vápnité pískovce až prachovce obsahující charakteristické konkrece vápenců bochníkovitého tvaru, Pavla Gürtlerová, 2012
Stěna opuštěného lomu u Petrovic - jemnozrnné vápnité pískovce až prachovce obsahující charakteristické konkrece vápenců bochníkovitého tvaru., Pavla Gürtlerová, 2012
Skalní defilé nad tunelem pod Petrovicemi - jemnozrnné vápnité pískovce až prachovce jizerského souvrství., Pavla Gürtlerová, 2012
Opuštěný lom slínovců na Mýtě, Věra Plná, 2004
Slínovcové až vápencové skalní sruby na lokalitě Kozínek, Jiří Spíšek, 2003
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]