Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Vysoký kámen u Stárkova

Vyhledávání

Vysoký kámen u Stárkova

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Náchod
Katastrální území: Stárkov
Mapové listy: 0433, 04332
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - východočeská a západomoravská křída; chrudimská křída; králický příkop; polická pánev
Lokalizace: Svah stárkovské kuesty cca 0,5 km sv. od Stárkova, kde v lesním porostu vyčnívají skalní věže.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Významná skalní rozsedlina a skalní sruby ve slínovcích. Významný geodynamický jev.
ID : 1500

Geologie

Geologická charakteristika: Významná a výrazná skalní rozsedlina vzniká gravitačním pochodem ve slínovcích (opukách) spodního až středního turonu v levém svahu údolí Dřevíče /u Stárkova/, v příkrém čele stárkovské kuesty. Rozsedlina je zřetelná v délce více jak 100m a šířce 5-15m. Vytváří skalnatou soutěsku souběžnou ve směru svahu. Stěna odlučné plochy blokového sesuvu je až 20m vysoká, členěná až na samostatné skalní věže. Dno rozsedliny pokrývá suť kamenů, méně i větší balvany a bloky. Na některých místech je výskyt tzv. "mastných fleků", signalizujících komunikaci s podzemím. Na JV od rozsedliny vystupuje v horní části příkrého svahu údolí asi 10 slínovcových skalních výchozů - srubů a hřbetů. Jsou 5-15m široké, největší až 35m vysoké. Oddělují je suché erozní rýhy. Jeden z těchto skalních srubů /zv. Vysoký kámen/ je opatřen zábradlím a je využíván jako vyhlídka na Stárkov a Jestřebí hory.Skalní stěnu tvoří jemnozrnné vápnité pískovce až prachovce jizerského souvrství v nichž jsou hojné bochníkovité konkrece vápenců, které sedimentu dodávají hlízovitý vzhled. Směrem do podloží prachovce přecházení do prachovitých slínovců.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - hejšovinský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon
Témata: geomorfologie, botanika, strukturní geologie (tektonika), sedimentologie
Jevy: soutěska, kuesta, sesuv, erozní rýha, skalní hřbet
Původ geologických jevů (geneze): tektonická, sedimentární , gravitační
Hornina: prachovec (siltovec), vápenec
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Geomorfologicky významná a výrazná rozsedlina, s ukázkou komunikace a vazby s podzemími a gravitačními pochody.
Součást VCHÚ: CHKO Broumovsko
Součást Geoparku: Broumovsko
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nebyly popsány žádné střety zájmů.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Dobrý. Zhodnotit lokalitu z hlediska geodynamických jevů. Jde o aktivní sesuv? 21.11.2009;

Literatura

Ziegler,V. (1993):Hodnocení křídových lokalit na území CHKO Broumovsko. MS.str.20, Archiv CHKO Broumovsko.Police nad Metují.; Čech, S., Gawlikowska, E. (1999): Góry Stolowe, Adršpašsko-teplické skály. Geologická mapoa pro turisty. 1:50 000.- Państwowy Intytut Geologizcny-Český geologický ústav. Warszava-Praha.; Archiv Správy CHKO Broumovsko-evidované lokality

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Plná Věra, 15.10.03
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 16.11.09, Čech Stanislav 21.11.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1500 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1500.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Povrchová rozsedlina v blízkosti skalní vyhlídky nad Stárkovem je 115 m dlouhá, 2-15 m široká a až 11 m hluboká., Jan Vítek, 2008
Vysoký kámen u Stárkova - turonské slínovce, Pavla Gürtlerová, 2003
Vysoký kámen u Stárkova - skalní rozsedlina, Pavla Gürtlerová, 2003
Vysoký kámen u Stárkova - sklaní rozsedlina 100 x 5-15 m, Pavla Gürtlerová, 2003
Vysoký kámen u Stárkova, Pavla Gürtlerová, 2003


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]