Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Mukařov - zářez silnice

Vyhledávání

Mukařov - zářez silnice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Litoměřice
Katastrální území: Mukařov u Úštěku
Mapové listy: 0241, 02412
Geologická správní oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: Zářez silnice Verneřice - Lovečkovice v hřebeni J. od Verneřic u Mukařova.
Charakteristika objektu: Zářez silnice v hřebeni elevace. Ve V. stěně odkryté fluviální redeponované vulkanoklastické horniny.
ID : 150

Geologie

Geologická charakteristika: Ve V. části zářezu jsou obnaženy hrubozrnné sedimenty náležející horninovou náplní k vulkanoklastickým typům středního subkomplexu. Jsou to redeponovaná tefritová pyroklastika, jejichž specifický charakter dokumentuje dosud nepopsaný sedimentační mechanismus těchto hornin. Subhorizontálně stratifikované hrubozrnné sedimenty mají v hrubém podílu výrazně převažující vulkanický materiál (kolem 90 %), pouze menší část klastů náleží kontaktně metamorfovaným křídovým pískovcům až křemencům. Fragmenty obojího typu mají suboválné až oválné omezení a jejich průměrná velikost kolísá kolem 3 - 8 cm. Jemnější frakce akumulace odpovídá popelavým a lapillovým tufům. Na odkryvu jsou pozorovatelné jednotlivé polohy odlišující se množstvím hrubé frakce - patrně jednotky přínosových etap. Charakter sedimentů odpovídá fluviální redepozici původně pyroklastického materiálu. S největší pravděpodobností se jednalo o drobný říční tok charakteru divočící bystřiny.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - České středohoří
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: vulkanologie, sedimentologie, petrologie

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Specifický redeposiční typ dokumentující dynamiku vývoje vulkanického reliéfu střední části středohorského vulkanosedimentárního komplexu. Typová lokalita redepozičního mechanismu.
Součást VCHÚ: CHKO České středohoří
Střety zájmů: dopravní stavby
Popis střetů zájmů: Geologická lokalita vznikla nepovoleným zásahem při údržbě komunikace. Likvidací vegetačního krytu byly obnaženy horniny. Střety zájmů z hlediska geologického charakteru lokality patrně nehrozí.

Literatura

Cajz, V. et al. (in prep.): Vysvětlivky a Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000, list 02-412 Povrly.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Cajz Vladimír, 29.11.93

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 150 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-07-28]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/150.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]