Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Stébelnatá rula

Vyhledávání

Stébelnatá rula

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Kolín
Katastrální území: Doubravčany
Mapové listy: 1332, 13323
Geologická správní oblast: Kutnohorské a čáslavské krystalinikum
Lokalizace: Dobravčany - vých. okraj obce (za posledním domem při výjezdu směrem na Kolín, po levé straně silnice),cca 18 km z. od Kutné Hory
Přístup k lokalitě: - vstup na zvláštní povolení (vojenský prostor, lom, soukromý pozemek)
Charakteristika objektu: op. lom za domem
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1486

Geologie

Geologická charakteristika: Kutnohorské krystalinikum - stébelnatá až plástevnatá ortorula z Doubravčan. V okolí Doubravčan můžeme na řadě míst pozorovat různé typy stébelnatých až plástevnatých dvojslídných ortorulových hornin, které zastupují při sz. okraji obce barevně kontrastní a velmi dekorativní typy. Dokonalé ukázky těchto hornin je možno spatřit v zídkách staveb v sz. části obce. U v. okraje mostku přes Výrovku v Doubravčanech (nedaleko za okrajem této mapy) se nalézá chráněná lokalita stébelnaté ruly, jejíž těleso zde bylo otevřeno stěnovým lůmkem.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - železnohorské proterozoikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: petrologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: skalní defilé, deformační stavby, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), tektonická
Hornina: ortorula
Geologický význam: geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 657     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Stébelnatá ortorula. Ukázka stébelnaté struktury ruly kutnohorského krystalinika. Území má z geologického hlediska celostátní význam. Chráněno podle usnesení rady KNV č. 313 ze dne 29.11.1977. Lokalita je světově proslulá jako typické naleziště tzv. českých stébelnatých rul
Střety zájmů: bez střetů, právo vlastnické
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů. Fenomén je přístupný pouze přes soukromý pozemek a zčásti zakryt zástavbou obce.
Stav lokality: špatný
Popis stavu lokality: beze změny 04.10.2012;

Literatura

Holásek O. et al (2001): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list 13321- Svojšice. ČGÚ Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Štědrá Veronika, Zelenka Přemysl, Knížetová Ludmila, 21.08.03
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 20.07.05, Štědrá Veronika 23.09.10, Kukal Zdeněk 04.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1486 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1486.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Světově známá ukázka stébelnaté struktury ruly kutnohorského krystalinika., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009
Světově známá ukázka stébelnaté struktury ruly kutnohorského krystalinika., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009
Světově známá ukázka stébelnaté struktury ruly kutnohorského krystalinika., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009
Světově známá ukázka stébelnaté struktury ruly kutnohorského krystalinika., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009
Výchoz stébelnaté ruly v Doubravčanech., Pavel Bokr, 2005
Výchoz stébelnaté ruly v Doubravčanech., Pavel Bokr, 2005
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]