Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Šibeniční vrch

Vyhledávání

Šibeniční vrch

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Plzeň-jih
Katastrální území: Stod
Mapové listy: 2122, 21222
Geologická správní oblast: Barrandienské proterozoikum; tiský a čistecko-jesenický masiv
Lokalizace: 0,5 km jv. od okraje Stodu, asi 200 m v. od kóty 380 m Šibeniční vrch, cca 20 km jz. od Plzně
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: 3 opuštěné stěnové lomy o průměrné výšce 10 - 15 m, max. v šíři cca 50 m
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1475

Geologie

Geologická charakteristika: ČM - krystalinikum a prevariské paleozoikum, středočeská oblast (bohemikum), magmatity v bohemiku, kdyňsko - stodský plutonický komplex, těšovický granit jv. od Stodu. Světle šedý, drobnozrnný, leukokrátní, biotitický granit (těšovický) na Šibeničním vrchu na západním svahu vrchu se dobýval lomovým způsobem na stavební kámen a štěrk, čtvrtý odkryv byl pískovnou, kde se těžilo granitové eluvium. Plocha bývalých těžeben je 0,3 km2. Hornina je zde převážně silně navětralá se zřetelnou kaolinizací živců a chloritizací biotitu. Granit je místy slabě usměrněný, patrné jsou velmi četné pukliny a poruchová pásma (drnovský granit).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - magmatity v bohemiku
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: petrologie, těžební činnost a její následky, strukturní geologie (tektonika), botanika
Jevy: skalní stěna, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, zvětrávání
Hornina: granit (žula), eluvium (zvětralina)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Těšovický granit kdyňsko - stodského plutonického komplexu. Lokalita má význam i z pohledu botanického reliktní bor se skalními společenstvy (vřesy lišejníky ..)ve vrcholových partiích lomů.
Střety zájmů: skládky odpadků, nestabilita terénu, vegetace
Popis střetů zájmů: Vzhledem k blízkosti města Stod jsou lomy často zdrojem odložených odpadků. V jednom z lomů je zatopené jezírko částečně zarostlé a zaházené odpadky. Občasné tábořiště s ohništěm je také zdrojem odpadků. Svahy lomu jsou často zarostlé nálety. (2010)
Stav lokality: špatný
Popis stavu lokality: Doporučujeme lokalitu chránit proti devastaci. Výskyt ojedinělého typu granitů s možností sledovat postupné zvětrávací procesy v granitoidech. Doporučujeme i ohodnocení lokality ze stránky botanické. 1.9.2010;

Literatura

Stárková M., 2000: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 21222 Dobřany.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Mašek Jan,Seifert Antonín,Drábková Jana, Stárková Marcela, 09.07.03
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 19.01.05, Gürtlerová Pavla 01.09.10, Kukal Zdeněk 07.11.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1475 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-09-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1475.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pískovna v granitové eluviu., Pavla Gürtlerová, 2010
Eluvium na těšovických granitech ve svrchních partiích lomu., Pavla Gürtlerová, 2010
Teplomilná vegetace na eluviu granitů (reliktní bor a skalní společenstva), Pavla Gürtlerová, 2010
Lomová stěna s přechodem těšovických granitů do eluvií, Pavla Gürtlerová, 2010


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]