Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lom u Bezděčína - andezitoidy

Vyhledávání

Lom u Bezděčína - andezitoidy

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Liberec
Katastrální území: Bezděčín
Mapové listy: 0332, 03321
Geologická správní oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: Východoseverovýchodně od obce
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Velký 3 etážový lom v provozu o rozměrech minim. 400 x 250 m a výškou stěny kolem 30 m. Těžba drceného kameniva.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1460

Geologie

Geologická charakteristika: Bazaltandezitové těleso, tzv. spodní melafyr (perm, autun), pokračování kozákovského tělesa. Melafyr je v některých polohách masívní, v některých polohách mandlovcovitý. Mimořádně se nacházejí i vulkanoklastika. Místy mandlovcovité, místy masivní andezitoidy. Výplně dutin jsou často tvořeny chalcedonem, acháty, jílovými minerály, karbonáty, různými modifikacemi křemene. Čočky a žíly tvoří jaspis. Andezitové těleso je tvořeno několika lávovými proudy. Na svrchní etáži v sv. části lomu jsou tufové nevytříděné aglomeráty s útržky sedimentů. Jde zřejmě o komínovou brekcii. (Prouza 2009).V achátech bývají obsaženy i karbonáty, kalcit nebo dolomit, ze zeolitů heulandit, chabasit, laumonit, harmotom. Zastoupeny jsou i křemen-barytové žíly se světle zeleným fluoritem. Severním předpolím lomu prochází lužická porucha, zlom podle něhož byly fylity železnobrodského krystalinika přesunuty přes mladší horniny permské (prachovce jílovce, pískovce i melafyry) a křídové (vrstevní sled od cenomanu po svrchní turon. Výška skoku je odhadována na 1000 m (Khün P. 2006).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - vulkanity permokarbonu
Stratigrafie: paleozoikum - perm
Témata: vulkanologie, mineralogie
Jevy: láva, lávový proud, skála, skalní ohlaz, tektonické zrcadlo, vulkanoklastika, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: melafyr, vulkanoklastika
Geologický význam: významný studijní profil

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Významný profil v bazaltandezitovém tělese ( mandlovcové melafyry) navazující na vývoj těchto hornin na Kozákově
Střety zájmů: sběratelství, těžba
Popis střetů zájmů: Těžba stále pokračuje. Při rekultivaci lomu (zřejmě ve vzdálenější budoucnosti) by měly být zachovány nejzajímavější části lomových stěn.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučujeme lokalitu zařadit mezi chráněné geologické lokality. Po dokončení těžby zamezit devastaci lomu. 8.10.2009; Stav nezměněn po revizi v terénu. 12.06.2017;

Literatura

Středa J. (1971): Geologicko - petrografické poměry mnichovohradišťské deprese u Hodkovic nad Mohelkou. - Sbor. geol. Věd. Geologie, 21, 109 - 156. Praha. Schovánková D. (1985): Mladopaleozoický vulkanismus mnichovohradišťské a podkrkonošské pánve in: Tásler R. et al. (1985): Mnichovohradišťská pánev - zhodnocení geologických a uhelně ložiskových poměrů. - MS, Archiv ČGS. Praha. ; Prouza v. (1993): Výsledky nového geologického mapování permokarbonu mezi Kozákovem a Hodkovicemi nad Mohelkou. - Sbor. VII. uhel. konf. přírodov. fak., 167 - 169. Praha. ; Pešek J. et al. (2001): Geologie a ložiska svrchnopaeozoických limnických pánví České republiky. - Český geologický ústav, 243 s. Praha. ; Khün P. (2006): Geologické zajímavosti Libereckého kraje. Liberecký kraj, resort rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky, Liberec. 120 s.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Prouza Vladimír, 22.01.03
Aktualizoval(a): Prouza Vladimír 15.05.03, Prouza Vladimír 29.09.09, Gürtlerová Pavla 16.08.13, Vajskebrová Markéta 12.06.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1460 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-01]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1460.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Velký 3 etážový lom v provozu v bazaltandezitovém tělese, tzv. spodním melafyru (perm, autun)., Markéta Vajskebrová, 2017
Velký 3 etážový lom v provozu v bazaltandezitovém tělese, tzv. spodním melafyru (perm, autun)., Markéta Vajskebrová, 2017
Velký 3 etážový lom v provozu v bazaltandezitovém tělese, tzv. spodním melafyru (perm, autun)., Markéta Vajskebrová, 2017
Velký 3 etážový lom v provozu v bazaltandezitovém tělese, tzv. spodním melafyru (perm, autun)., Markéta Vajskebrová, 2017
Velký 3 etážový lom v provozu v bazaltandezitovém tělese, tzv. spodním melafyru (perm, autun)., Markéta Vajskebrová, 2017
Velký 3 etážový lom v provozu v bazaltandezitovém tělese, tzv. spodním melafyru (perm, autun). Informační tabule., Markéta Vajskebrová, 2017


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]