Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Skalní stěna u Klášterské Lhoty

Vyhledávání

Skalní stěna u Klášterské Lhoty

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Trutnov
Katastrální území: Klášterská Lhota
Mapové listy: 0342, 03423
Geologická správní oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: Levý břeh Labe u Klášterské Lhoty u Hostinného
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Více než 300 m dlouhá skalní stěna, vysoká až 20 m, nad řekou
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1458

Geologie

Geologická charakteristika: Prosečenské souvrství (spodní perm, spodní rotliegend (autun)). Typový profil. Hnědočervené prachovce a prachovité jílovce, slabě vápnité, s podřízenějšími polohami jemnozrnných pískovců. Sedimenty jsou tence vrstevnaté. V některých polohách jsou bioturbace, čeřiny, odtokové rýžky , šikmé zvrstvení aj. Místy jsou vyvinuty i vápnité paleopůdy. Je zde popsán unikátní druh Aedulidní ryby. Horniny představují nejjemnější, většinou jezerní sedimentaci celého vrstevního sledu permokarbonu podkrkonošské pánve.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - sudetské (lugické) mladší paleozoikum (včetně výskytů triasu) - podkrkonošská pánev
Stratigrafie: paleozoikum - perm, paleozoikum - perm - spodní perm - autun
Témata: sedimentologie, geomorfologie, stratigrafie, paleontologie
Jevy: bahenní praskliny, čeřiny, ichnofosilie, konkrece, skála, skalní defilé, vrstva, zvrstvení, zkameněliny - flora, stratotyp, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: jílovec (lupek), prachovec (siltovec), pískovec
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Typový profil prosečenského souvrství. Horniny představují nejjemnější, většinou jezerní sedimentaci celého vrstevního sledu permokarbonu podkrkonošské pánve a mají unikátní paleontologický obsah.
Střety zájmů: bez střetů, nestabilita terénu
Popis střetů zájmů: Skalní stěna nad řekou
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučujeme zvýšení ochrany . 8.10.2009;

Literatura

Pešek J. et al. (2001): Geologie a ložiska svrchnopaleozoických limnických pánví České republiky. - Český geologický ústav, 243 s. Praha.; Martínek K. (1995): Sedimentární facie a interpretace prostředí sedimentace svrchního prosečenského souvrství podkrkonošské pánve a geochemie sedimentů kalenského obzoru. Diplomová práce, PřFUK, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Prouza Vladimír, 21.01.03
Aktualizoval(a): Prouza Vladimír 05.03.03, Šimůnek Zbyněk 30.09.09, Martínek Karel 14.02.13

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1458 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1458.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalní stěna souvisle dlouhá 400 m a vysoká až 7 m s převažujícími červenými prachovci a pískovci permského stáří prosečenského souvrství. , Markéta Vajskebrová, 2016
Skalní stěna souvisle dlouhá 400 m a vysoká až 7 m s převažujícími červenými prachovci a pískovci permského stáří prosečenského souvrství. , Markéta Vajskebrová, 2016
Skalní stěna, zvaná Labská skála, nad levým břehem Labe s převažujícími červenými prachovci a pískovci permského stáří (prosečenské souvrství)., Jan Vítek, 2014


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]