Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Votrubcův lom - Kozákov

Vyhledávání

Votrubcův lom - Kozákov

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Semily
Katastrální území: Radostná
Mapové listy: 0332, 03324
Geologická správní oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: 500 m jjz. od vrcholu Kozákova, kóta 744
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Lom (Votrubcův) s celkovou výškou stěny kolem 40 m. V lomu se již delší dobu netěží. Známé naleziště polodrahokamů. Součást NPP Kozákov .
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1457

Geologie

Geologická charakteristika: Sekvence bazických láv při rozhraní vrchlabského a prosečenského souvrství (perm, autun). Většinou mandlovcovitý, místy masivní trachybazalt až bazaltický trachyandezit (Fediuk 2002) s intersertální strukturou. Mandle, většinou drobné, ale někdy dosahující průměru kolem 1 dm (vzácně i více), jsou tvořeny různými druhotnými minerály, které také tvoří ve vyvřelině žíly nebo klíny a čočky. Patří k nim achát, chalcedon, ametyst, jaspis, analcim, chlorit, desmin, baryt, apofylit, fluorit, hematit, heulandit, malachit, harmotom, laumontit, fylosilikáty, karbonáty aj. Fediuk (2002) ve Votrubcově lomě odlišil sedm lávových příkrovů. Zjistil zde též přítomnost provazovitých láv, valivých textur a polohu tufitu. Polodrahokamy byly v okolí Kozákova, a v blízkosti Votrubcova lomu zejména, vyhledávány už ve 14. století. Atraktivní minerály z Kozákova jsou chloubou mnoha muzejních sbírek včetně Národního muzea, novopacké Klenotnice, muzea v Turnově a nespočetných sbírek soukromých sběratelů. ; Podle V. Rappricha (2011):Permské bazické lávy (olivinické bazalty až bazaltické andezity, obecně známé jako melafyry) jsou na této lokalitě výrazně vesikulární. Vesikuly (amygdaly) stejně tak jako četné trhliny jsou vyhojené post-vulkanickou mineralizací. Acháty a jaspisy tu mají drahokamovou kvalitu a lokalita je proto vyhledávaná sběrateli minerálů.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - vulkanity permokarbonu
Stratigrafie: paleozoikum - perm
Témata: vulkanologie, mineralogie, petrologie
Jevy: láva, lávový proud
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: melafyr
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní památka (NPP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 920     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Je součástí území NPP - Kozákov (id 1208) Unikátní mineralogické naleziště. Vyhlášení: ONV Semily, 13. 6. 1985.
Součást VCHÚ: CHKO Český ráj
Součást Geoparku: Český ráj
Střety zájmů: sběratelství, právo vlastnické, vegetace
Popis střetů zájmů: Polodrahokamy se v suti stále nacházejí, lom je ve vlastnictví pana Votrubce.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Chaloupský J., Teisseyre H. (1968): Geology of the West Sudeten. - Guide to Excursion 8 AC, International geolog. congress, XXIII session, Prague 1968, str. 13 - 14. Praha.; Schovánková D. (1989): Petrologie mladopaleozoických vulkanitů podkrkonošské pánve. - Permské bazaltandezity. - MS Archiv ČGS. Praha.; Pešek J. et al. (2001): Geologie a ložiska svrchnopaleozoických limnických pánví České republiky. - Český geologický ústav, 243 s. Praha.; Fediuk F. (2002): Spodnoautunské vulkanity Kozákova, Severní Čechy. - Zpr. geol. Výzk v Roce 2001, 27 - 30. Praha.; Raprrich, V., red. (v tisku): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 03-324 Turnov. - Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Prouza Vladimír, 21.01.03
Aktualizoval(a): Lorencová Markéta 26.06.07, Prouza Vladimír 07.11.08, Rapprich Vladislav 11.11.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1457 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-09-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1457.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Votrubcův lom - detail andezitoidů, Markéta Vajskebrová, 2003
Votrubcův lom, Markéta Vajskebrová, 2003
Votrubcův lom, Markéta Vajskebrová, 2003


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]