Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Skalky v lesoparku v Semilech - semilské souvrství

Vyhledávání

Skalky v lesoparku v Semilech - semilské souvrství

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Semily
Katastrální území: Semily
Mapové listy: 0341, 03413
Geologická správní oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: 400 m sz. od kostela v Semilech, několik skalek ve stráni v lese u pěšiny za sousoším A. Staška a I. Olbrachta
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: několik skalek hrubozrnných slepenců s polohami slepencovitých pískovců semilského souvrství
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1456

Geologie

Geologická charakteristika: Semilské souvrství (karbon, stefan C v s.části pánve nejstarší jednotka, ležící na krystaliniku). Alternativní typová lokalita - slepencový vývoj. Červenohnědé, většinou hrubozrnné slepence, střídající se s podřízenějšími polohami pískovců s valounovou příměsí. Zřídka v nich jsou řádově decimetrové vložky červenohnědých prachovců. Valouny slepenců jsou poloostrohranné nebo polozaoblené, někdy i ostrohranné. Většina valounů nepřesahuje průměr 10 cm, vzácně ale byly zjištěny valouny o průměru až 25 cm. Horniny jsou nevytříděné, jejich klasty jsou subangulární až angulární. Kromě křemene jsou tvořeny fylity, buližníkem, krystalickými vápenci (procentuelní podíl se místo od místa mění), ortorulami aj. Geneticky jde o fanglomeráty, ukládané v aluviálních vějířích, někdy zčásti přeplavených, při úpatí krkonošsko - jizerské elevace.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - sudetské (lugické) mladší paleozoikum (včetně výskytů triasu) - podkrkonošská pánev
Stratigrafie: paleozoikum - karbon
Témata: sedimentologie, geomorfologie, stratigrafie, geologie
Jevy: skála, zvrstvení, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: slepenec (konglomerát) , prachovec (siltovec), droba
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Alternativní typová lokalita - slepencový vývoj.
Součást Geoparku: Český ráj
Střety zájmů: bez střetů, vegetace
Popis střetů zájmů: Součást lesoparku, poškození nehrozí
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučujeme zvýšení ochrany . 8.10.2009;

Literatura

Prouza v. et al. (1992): Základní geologická mapa 1:25 000, list 03-413 Semily (Vysvětlivky k mapě). -MS, Archiv ČGS. Praha.; Pešek J. et al. (2001): Geologie a ložiska svrchnopaleozoických limnických pánví České republiky. - Český geologický ústav, 243 s. Praha.;Prouza, V., red. (v tisku): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 03-413 Semily. - Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Prouza Vladimír, 21.02.03
Aktualizoval(a): Prouza Vladimír 15.05.03, Prouza Vladimír 29.09.09, Prouza Vladimír 22.04.10, Kukal Zdeněk 19.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1456 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1456.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Slepence semilského souvrství (karbon – stephan C) většinou hrubozrnné  s valouny  o průměru výjimečně až 25 cm. Psefity jsou nevytříděné, jejich klasty jsou  subangulární až angulární  a jsou tvořeny výhradně metamorfity krkonošsko-jizerského krystalinika. , Pavla Gürtlerová, 2009
Hrubozrnné slepence semilského souvrství (karbon – stephan C) , Pavla Gürtlerová, 2009
Skalky v lesoparku v Semilech, Markéta Vajskebrová, 2003
Skalky v lesoparku v Semilech - semilské souvrství (karbon), Markéta Vajskebrová, 2003


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]