Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Pecka - skály u hradu

Vyhledávání

Pecka - skály u hradu

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Jičín
Katastrální území: Pecka
Mapové listy: 0343, 03432
Geologická správní oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: Zřícenina hradu na návrší nad městečkem, skály pod hradem a při cestě na hrad z východu.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skály tvořené pískovci a arkózami kumburského souvrství při cestě pod východními hradbami hradu asi 25 m dlouhé a až 7 m vysoké.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1449

Geologie

Geologická charakteristika: Skály u hradu Pecka spolu s opuštěným lomem, založeným s. od hradu, tvoří typovou lokalitu facie tzv. štikovských arkóz se silicifikovanými kmeny kumburského souvrství (astur–barruel). Převažují zde pískovce a arkózovité pískovce s valouny, které se nepravidelně střídají s podřadnějšími polohami slepenců. Slepence tvoří polohy s rovnými bázemi, dosahují decimetrových až 1 m mocnosti. Mají většinou podpůrnou strukturu hrubozrnného arkózovitého matrixu, ojediněle se valouny shlukují tak, že vytvářejí podpůrnou strukturu klastů. Slepence jsou hrubozrnné, obsahují většinou oválené až suboválené klasty křemene (85%), pískovce, kvarcity, zřídka tmavé silicity nebo ryolity velikosti až 10 cm. Masivní hrubozrnné arkózovité šedobílé pískovce s valouny a tenčími polohami valounů je možno nejlépe pozorovat v lomu pod hradem. Jde o nevytříděné sedimenty s mikroskopickou strukturou tvořenou převahou angulárních zrn sericitizizovaných a kaolinizovaných živců a metamorfních křemenů. Fosilní kmeny (typu Agathoxylon Hartig, náležející nahosemenným rostlinám) se nacházejí in situ subhorizontálně uložené ve skále sklepení hradu Pecka a uměle byl vztyčen fosilní kmen i poblíž vchodu do hradu. Ve spodní části lomu pod hradem byl nalezen 1,1 m dlouhý zkřemenělý kmen v arkózovitých pískovcích protažený ve směru SV-JZ. Hojně se nacházely fosilní kmeny v nejbližším okolí, svědčí o tom dva památníky v Pecce, vztyčené do výšky cca 3 m, složené z částí silicifikovaných kmenů o průměru až 80 cm. Arkózovité pískovce šedých odstínů z lomu pod hradem sloužily především jako stavební materiál pro zdivo hradu Pecka.Geneticky jsou tyto arkózovité pískovce, arkózy a pískovce říční uloženiny divočících toků na aluviální plošině. Přinášený materiál byl mineralogicky poměrně zralý. Uložení poloh slepenců svědčí o zvýšené unášecí schopnosti řek a často i mechanismu úlomkotoků a plošných splachů.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - sudetské (lugické) mladší paleozoikum (včetně výskytů triasu) - podkrkonošská pánev
Stratigrafie: paleozoikum - karbon
Témata: geomorfologie, sedimentologie, archeologie, paleontologie
Jevy: araukarity (prokřemenělá dřeva), skála, skalní stěna, zvrstvení, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: arkóza, slepenec (konglomerát)
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Typová lokalita štikovských arkózovitých pískovců. Jde o hrubozrnné arkózovité pískovce až arkózy s polohami středně zrnitých a hrubozrnných slepenců, jež byly uloženy divočícími řekami v počátečních období vyplňování podkrkonošské pánve. Ve skále pod hradem Pecka byly nalezeny silicifikované kmeny typu Agathoxylon v subhorizontální poloze.
Střety zájmů: turistika
Popis střetů zájmů: Hrad Pecka a okolí je hojně navštěvováno turisty
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučujeme zvýšení ochrany . 8.10.2009;

Literatura

Stárková M. et.al. (2016): Vysvětlivky k základni geologické mapě ČR 1 : 25 000 list 03-432 Nová Paka. MS archiv ČGS.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Prouza Vladimír, 17.01.03
Aktualizoval(a): Prouza Vladimír 05.03.03, Prouza Vladimír 29.09.09, Gürtlerová Pavla 27.07.16, Stárková Marcela 15.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1449 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-01-28]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1449.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Dvouetážový, opuštěný lom  v arkózovitých pískovcích s valouny, s. sousedství hradu Pecka; v popředí  pomník vojáků 1. světové války, Marcela Stárková, 2014
Skalní výchozy slepenců pod hradem Pecka, Marcela Stárková, 2014
Středověký hrad Pecka vystupuje na skalnatém ostrohu ze sedimentů karbonského stáří., Jan Vítek, 2009


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]