Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Dánsko u Malých Svatoňovic

Vyhledávání

Dánsko u Malých Svatoňovic

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Trutnov
Katastrální území: Malé Svatoňovice
Mapové listy: 0433, 04331
Geologická správní oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: Malé Svatoňovice, 2,2 km sz. od kostela
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěný písník v lese
Technický objekt: pískovna
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1445

Geologie

Geologická charakteristika: Trutnovské souvrství (perm, saxon), korycanské vrstvy (křída, cenoman).V severnější části odkryvu vystupují červenohnědé hrubozrnné slepence, přecházející v některých polohách do pískovců (jemnozrnných až hrubozrnných) s kolísavou příměsí valounů. Ve valounech převládá křemen (až 80 %), dále tu je buližník, křemence, andezitoidy (většinou semiangulární), ruly a jiné krystalické břidlice. Kromě toho tu jsou neopracované klasty (velikost až 20 cm) červenohnědých, někdy též nazelenalých pískovců, prachovců a jílovců. V bezprostředním podloží křídy do hloubky asi 3 m jsou tyto horniny bělavé až narůžovělé (fosilní zvětralinová zona). V nadloží (v jižní části odkryvu) ostře nasedají sedimenty křídy. Na bázi to jsou pevné střednozrnné až hrubozrnné křemenné pískovce s kolísavou valounovou příměsí (přechody do středně zrnitých slepenců). Bazální plocha je ostrá, diskordantní, nerovná. Pískovce se pozitivně morfologicky uplatňují. Tvoří protáhlý hřbítek se skalkami. Úklony vrstev jsou příkré (důsledek flexury v blízkosti hranice permu a křídy), dosahují 75 - 80° k JZ. V pískovcích je řada ohlazových ploch (různá orientace) se striacemi.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - sudetské (lugické) mladší paleozoikum (včetně výskytů triasu) - vnitrosudetská pánev (čs. část), Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev
Stratigrafie: paleozoikum - perm, mezozoikum - křída
Témata: stratigrafie, sedimentologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: litologické rozhraní, diskordance, ichnofosilie, skála, zvrstvení, transgrese, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , zvětrávání
Hornina: pískovec, slepenec (konglomerát)
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Kontakt trutnovského souvrství (perm, saxon) a korycanských vrstev (křída, cenoman).
Součást Geoparku: Broumovsko
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: lůmek zarůstá
Stav lokality: ucházející

Literatura

Pešek J. et al. (2001): Geologie a ložiska svrchnopaleozoických limnických pánví České republiky. - Český geologický ústav, 243 s. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Prouza Vladimír, 15.01.03
Aktualizoval(a): Prouza Vladimír 14.05.03, Šimůnek Zbyněk 24.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1445 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-08-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1445.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Dánsko u Malých Svatoňovic - příkře postavené cenomanské pískovce a slepence trutnovského souvrství, Pavla Gürtlerová, 2004
Dánsko u Malých Svatoňovic - příkře postavené cenomanské pískovce a slepence trutnovského souvrství, Pavla Gürtlerová, 2004
Dánsko u Malých Svatoňovic - příkře postavené cenomanské pískovce a slepence trutnovského souvrství, Božena Havlíková, 1966


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]