Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Vehlovické opuky

Vyhledávání

Vehlovické opuky

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Mělník
Katastrální území: Vehlovice
Mapové listy: 0244, 02443
Oblast: Česká křídová pánev - jizerská křída a křída dolního Labe, Ploučnice, Kamenice a Děčínského Sněžníku
Lokalizace: Sv. část obce Vehlovice, mezi polní cestou a dvěma hřišti, cca 4 km s. od Mělníka
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Podzemní opukové lomy
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1433

Geologie

Geologická charakteristika: Geologická charakteristika podle návrhu J.Valečky a P. Zelenky, ČGÚ ze dne 6. 3. 1996 (návrh na ochranu lokality): Lokalita Vehlovice má velký význam z hlediska členění vrstevního sledu (stratigrafie) usazených hornin české křídové pánve. Již od počátečních dělení na jednotlivá souvrství figurují v tomto schématu i Vehlovice. Jeden ze zakladatelů stratigrafie české křídy A. Frič (1877, 1879) popisuje jako typickou horninu svých bělohorských vrstev tzv. Vehlovické opuky (příp. vehlovické opuky rybí). Uvádí, že lomy ve Vehlovicích byly za příčinou stavby dráhy Polabské v obrovských rozměrech otevřeny. Byly těženy dvě polohy opuk. Spodní označovali skalníci dle Friče spodkem, svrchní žlutavě zbarvenou polohu žloutkem. Ta byla zpracována především na dlaždice a žlaby a dobývána i podzemními štolami. Z paleontologického hlediska jsou právě tyto žlutavé opuky významné množstvím zkamenělin, především ryb, jinde v české křídě vzácných. Vehlovice byly významnou lokalitou i pro Čeňka Zahálku, který vytvořil pro českou křídovou pánev stratigrafický systém deseti pásem, dosud v praxi použitelný. Podle Vehlovic označil své pásmo VI jako Vehlovické. Ve své práci (Zahálka 1893) popisuje od Vehlovic profil z několika lomů. Uvádí, že v lomu Křížově a Tišlerově se horniny pásma VI těží i v podzemních chodbách. Spodní část poloh těžených v podzemních prostorách označuje jako Hoštecké desky. Klein a Soukup (1963) uvědějí z Vehlovic nálezy zkamenělin ryb Hoplopteryx zippei(AG.), Parelops pražáki Frič et Bayer, Serranus cretaceus Fdričč et Bayer, Schizospondylus dubius Frič et Bayer, Macropoma speciosum Reuss, Ptychodus mamillaris AG., dále raky Enoploclythia leachi (Mant.) a Schlüteria tetracheles Frič a rovněž vůdčího střednoturonského mlže Inoceramus lamarcki Park. Podle současné stratigrafie české křídové pánve náležejí zdejší horniny jizerskému souvrství podle Čecha et al. (1980). Petrograficky jsou to především vápnité prachovce a vápnité jemnozrnné pískovce s konkrecemi a lavicemi vápenců.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - labský vývoj
Stratigrafie: turon
Témata: paleontologie, stratigrafie, sedimentologie, těžební činnost a její následky, ložisková geologie
Jevy: zkameněliny - fauna
Původ geologických jevů (geneze): antropogenní (činnost lidská), sedimentární
Hornina: opuka
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, geovědně historický význam, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 2252     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Významná geologická a paleontologická lokalita české křídové pánve ZCHÚ kat. PP bylo zřízeno nař. OkÚ Mělník č. 6/2002 ze dne 16. 9. 2002 s názvem Vehlovické opuky. Motiv ochrany: významné naleziště svrchnokřídových zkamenělin (zvláště ryb) v uloženinách jizerského souvrství a dále ochrana technicky ojedinělého způsobu podzemní těžby hornin (opuky).
Střety zájmů: skládky odpadků, jiné lidské aktivity
Popis střetů zájmů: Dne l.3.l996 zjištěn velmi neutěšený stav lokality - areál je z větší části zavežen skládkou (zčásti snad řízenou, z větší části divokou), takže se mění v postupně zarůstající smetiště.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Vstup do podzemních prostor není přístupný veřejnosti je uzavřen mříží.(V podzemních prostorách sídlí velké kolonie netopýrů a vrápenců. 27.08.2009;

Literatura

Čech S. et al. (1980): Revision of the Upper Cretaceous stratigraphy of the Bohemian Cretaceous Basin.- Věstř. Ústř. úst. geol., 55, 5, 227 - 296, Praha. Zahálka Č. (1893): Pásmo VI. - Vehlovické - křídového útvaru v okolí Řípu. - Věst. Král. Čes. Společ. Nauk, Tdř. mat. - přírodověd., Praha. Klein V., Soukup J. (1963): Mezozoikum. Kdřída. In R.Horný et al.: Vysvětlivky k přehledné geologické mapě ČSSR 1 200 000 M-33-XV Praha. - NČSAV Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Zelenka Přemysl, Valečka Jaroslav, 07.01.03
Aktualizoval(a): Valečka Jaroslav 27.08.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1433 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1433.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Podzemní opukové lomy, Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Přemysl Zelenka, 2003
Vehlovické opuky - pohled na portál jeskyně, Přemysl Zelenka, 2003
Vehlovické opuky - podzemní opukové lomy, Přemysl Zelenka, 2003


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]