Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Komorní hůrka

Vyhledávání

Komorní hůrka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Cheb
Katastrální území: Františkovy Lázně a Cheb
Mapové listy: 1114, 11143
Geologická správní oblast: Chebská a sokolovská pánev a neovulkanity Doupovských hor
Lokalizace: 3 km jjz. od Františkových Lázní.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Zalesněný kopec a jeho odlesněná východní část s opuštěným jámovým lomem, štolou a skalními výchozy.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1430

Geologie

Geologická charakteristika: Kopec se nachází v terciérní chebské pánvi a je tvořen vulkanickým materiálem. Jámový lom je založen v sypkých pyroklastických tufech s bazaltoidními bombami až půl metru velkými, skalní výchozy se štolou jsou založeny v pevných bazaltoidních horninách. Jde o klasickou lokalitu v dějinách geologie jako vědy ve střední Evropě. Na začátku 19. století byla vícekrát navštívena J.W. Goethem, Berzeliem a jinými význačnými přírodovědci a byl zde diskutován vulkanický respektive sedimentární původ. Průzkumná štola ražená na náklady hraběte Šternberka potvrdila přívodní sopouch a tím vulkanický původ. Z hlediska soudobých poznatků leží Komorní hůrka při z. okraji ohareckého riftu, podél kterého (a díky kterému) se rozkládají hlavní české vulkanické oblasti (České středohoří a Doupovské hory). Stáří vulkanických projevů obecně klesá k západu, Komorní hůrka je tedy považována za nejmladší vulkanickou lokalitu v Čechách. Nové radiometrické datování potvrdilo tuto teorii a stáří je odhadováno na 250.000 ? 400.000 let. Jde o vulkanický kopec stratovulkánového typu s projevy střídajících se erupcí bazaltoidních lávových výlevů a vulkanického popela. V usazených tufech lze pozorovat nejen vulkanické bomby, ale také xenolity vyrvané z okolního pláště metamorfitů a granitů. Ty jsou výrazně tepelně postižené. Vzácně lze najít také přepálené jíly-porcelanity.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartérní vulkanismus v Českém masivu
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér
Témata: geologie, vulkanologie, historie
Jevy: stratovulkán, láva, lávový proud, vulkanoklastika
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: tuf, bazaltoid, porcelanit
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní památka (NPP)
Kód AOPK ČR: 182     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Významná geologická lokalita. Nejmladší sopka na území ČR.
Součást Geoparku: Egeria (část Česko-bavorského geoparku)
Střety zájmů: zástavba
Popis střetů zájmů: V okolí Komorní hůrky těsně za hranicí chráněného území vyrůstá nová výstavba rodinných domků - satelitní městečko pro Cheb a Františkovy Lázně.(2007)
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: viz střety zájmů 22.6.2007;

Literatura

Babůrek J., Rohrmueller J. (2001): Landschaft und Geologie zwischen Marktredwitz und Sokolov.- In: 2. Marktredwitzer Bodenschutztage, p. 135-138, Marktredwitz. Hradecký P. (1994): Volcanology of Železná and Komorní hůrka in western Bohemia.- Věst. Čes. geol. Úst., 69, 2, p. 89-92.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Hrazdíra Petr, 05.12.02
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 22.06.07, Gürtlerová Pavla 10.11.08, Hrazdíra Petr 15.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1430 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1430.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Informační tabule u Komorní hůrky., Markéta Vajskebrová, 2017
Skalní výchoz bazaltoidů s pamětní deskou J. W. Goetheo., Bedřich Mlčoch, 2007
Pamětní deska s prtétem J. W. Goetheo u vstupu na naučnou stezku., Pavla Gürtlerová, 2007
Vstup do průzkumné štoly, která ptvrdila přívodní sopouch a tím i vulkanický původ Komorní hůrky., Pavla Gürtlerová, 2007
Skalní výchoz olivinických a melilitických nefelinitů na jihu Komorní hůrky., Pavla Gürtlerová, 2007
Vytěžený prostor jámového lomu po těžbě pyroklastických tufů využívaných například při tvorbě cest., Pavla Gürtlerová, 2007
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]