Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Soutěsky

Vyhledávání

Soutěsky

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Děčín
Katastrální území: Malá Veleň
Mapové listy: 0223, 02234
Geologická správní oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: Přes 100 m dlouhé defilé při silnici a výchoz pod silnicí, umělý odkryv na pravém břehu Ploučnice při silnici Děčín - Benešov nad Ploučnicí v blízkém okolí obce Soutěsky
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: odkryv laharů - uloženin bahenních a úlomkových proudů vzniklých rozpadem vulkánu
Exkurzní lokalita: ano
ID : 143

Geologie

Geologická charakteristika: Skalní defilé nad silnicí a nárazový břeh řeky pod silnicí je situován asi 400 m S. od obce. Zde jsou odkryta hrubozrnná, převážně vulkanogenní klastika s podporou základní hmoty, jejichž hrubá frakce je tvořena širokou škálou texturně odlišných, převážně olivinických bazaltoidů. Ty jsou bez známek gradace i usměrnění chaoticky rozmístěny v celém objemu horniny (plavoucí velké klasty). V poněkud drobnější hrubé frakci přibývají i fragmenty křídových pískovců a jílovců. Základní hmota je tvořena argilizovaným vulkanickým materiálem s příměsí křemenných zrn. Genetická interpretace horniny se opírá jak o texturní znaky tak i o horninovou náplň jednotlivých frakcí. Polymiktnost úlomků svědčí o nabohacení horniny během transportu, její textura pak o transportu masovém. Argilizovaná vulkanická hmota je odvozována od hyaloklastézy (interakce výlevů a vodního prostředí). Hornina je ve shodě s klasifikací IUGS označována jako epiklastická a její původ je spatřován v mechanismu bahnotoků. Je pravděpodobné, že akumulace je složena, avšak jejich případné hranice nejsou vymezitelné. Lavicovitá odlučnost na odkryvu vyvinutá je pouze druhotným jevem a hranice nesleduje. Obdobný horninový typ byl popsán z výplně hluboké tektonické deprese poblíž Ústí nad Labem (Divoká rokle nad Mojžíří). Bylo zde zdokumentováno nejméně 9 laharových proudů, jsou v nich k nalezení zkamenělá dřeva (prosycená zeolity).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - České středohoří
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: sedimentologie, vulkanologie
Jevy: výchoz, vulkanoklastika, lahar, zkameněliny - flora
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická, sedimentární
Hornina: epiklastika, vulkanoklastika
Geologický význam: významný studijní profil, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita dokumentuje geologický vývoj spodní části středohorského vulkanosedimentárního komplexu v oblasti předpokládané syngenetické, tektonicky predisponované deprese. Je zde vyvinut specifický typ hrubozrnných vulkanogenních klastik, běžný vývoj spodního subkomplexu a bazanitová intruze s mineralogicky zajímavými výskyty zeolitů, jejichž umístění dokumentuje tektonickou predispozici.
Součást VCHÚ: CHKO České středohoří
Střety zájmů: dopravní stavby
Popis střetů zájmů: Zamýšlené rozšíření stávající komunikace Děčín - Benešov nad Ploučnicí - Česká Lípa může ohrozit stávající výchozy, na druhou stranu může stavební činnost také zvětšit rozsah výchozů (pokud nebudou zykryty betonovým potěrem). Lokalita se nachází na území CHKO České středohoří.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučujeme k ochraně. V zářezu silnice obnažené lahary - uloženiny bahenních a úlomkových proudů produkovaných rozpadem vulkánu. 11.11.2009;

Literatura

Hibsch, J. E. (1897): Geologische Karte des Böhmischen Mittelgebirges, Blatt III. (Bensen), nebst Erläuterungen. - A. Holder, Wien. Valečka, J. et al. (in prep.): Vysvětlivky a základní geologická mapa ČR 1:25 000, list 02-234 Děčín.; Mysliveček J. et al. (2021): Zeolity mineralizovaná dřeva v laharu Soutěsky u Děčína. - Zprávy o geologických výzkumech, 54,1, 77-85.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Cajz Vladimír, 24.11.93
Aktualizoval(a): Valečka Jaroslav 28.04.09, Gürtlerová Pavla 21.08.09, Rapprich Vladislav 07.10.09, Rapprich Vladislav 11.11.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 143 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/143.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Hrubozrnná vulkanoklastika na výchozech při silnici Děčín - Benešov nad Ploučnicí (pyroklastika bazaltoidních (príp. trachybazaltických) hornin), Pavla Gürtlerová, 2009
Hrubozrnná vulkanoklastika na výchozech při silnici Děčín - Benešov nad Ploučnicí (pyroklastika bazaltoidních (príp. trachybazaltických) hornin), Pavla Gürtlerová, 2009


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]