Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Přibyslavice, lom č. 5

Vyhledávání

Přibyslavice, lom č. 5

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Kutná Hora
Katastrální území: Přibyslavice
Mapové listy: 1343, 13431
Geologická správní oblast: České moldanubikum
Lokalizace: opuštěný lom asi 500 m sv. od centra obce, asi 100 m záp. od lomu č.4
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: opuštěný zatopený lom o průměru cca 50 m, výška stěny nad hladinou vody do 10 m.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1424

Geologie

Geologická charakteristika: Lom je založen v centrální části lělesa leukokrátní muskovit-turmalinické "přibyslavické" ortoruly (dříve "přibyslavická žula"). V lomu do ortoruly intruduje žilné těleso muskovitického aplitu a do aplitu intruduje muskovit-biotit-turmalinický pegmatit. Hranice mezi pegmatitem a aplitem je neostrá. Pegmatit vysílá do aplitu četné apafýzy bohaté turmalínem. Aplit je v blízkosti pegmatitu obohacen granátem. Jednotlivé krystaly granátu jsou přitom z velké části lokalizovány na střižných zonách vycházejících z pegmatitu. Granáty (spessarrtin-almandiny) obsahují často značné množství inkluzí křemene, což podporuje vysvětlení jejich vzniku metasomatosou při níž byly fluidy vycházejícími z pegmatitu zatlačeny všechny původní minerály aplitu s vyjímkou křemene. Styk aplitu s ortorulou je pozvolný a dosud se jej nepodařilo interpretovat. Velké krystaly granátu (běžně 5 cm) jsou známy z Přibyslavic od 30. let, sběratelé je do nedávné minulosti získávali v lomu č.3, který byl však přeměněn na skládku. Lom č.5 tak dnes zůstal jediným místem s výskytem granátu-spessartinu.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - magmatity v moldanubiku
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Témata: geologie, petrologie, mineralogie
Jevy: výchoz, minerál
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: pegmatit, aplit, granit (žula)
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: v lomu jsou odkryty geologické vztahy mezi ortorulou, pegmatitem a granátonosným aplitem. V rámci přibyslavické ortoruly poslední místo s výskytem obřích krystalů granátu.
Střety zájmů: skládky odpadků, sběratelství
Popis střetů zájmů: hrozí změna lomu na divokou skládku odpadů, jak se již stalo u nedalekého lomu č.3. Je pravděpodobné, že náhradou za ztracený lom č.3 začnou lom těžit sběratelé.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Povondra P. et al. (1987): Přibyslavice peraluminous granite. Acta Universitatis Carolinae, Geologica,1987: 183-283. Procházka Z. (1977): Revize šlichových anomálií, oblast II - Přibyslavice. MS archiv Geofond.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Breiter Karel, 02.12.02
Aktualizoval(a): Štěpánek Petr 14.09.10, Kukal Zdeněk 02.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1424 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-03-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1424.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Opuštěný zatopený lom v tělese přibyslavické ortoruly., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Apofýza turmalinického pegmatitu do aplitu, Karel Breiter, 2002
Celkový pohled na lom, Karel Breiter, 2002
Nodule granátu vyvětrávající na povrch z aplitu, Karel Breiter, 2002


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]