Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Přibyslavice, lom č.4

Vyhledávání

Přibyslavice, lom č.4

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Kutná Hora
Katastrální území: Přibyslavice
Mapové listy: 1343, 13431
Geologická správní oblast: České moldanubikum
Lokalizace: Opuštěný lom v lese asi 500 m sv. od středu obce. Podle Povondry et al. (1987) jde o lom č.4.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Těžba ortorul byla ukončena asi v 60. letech. Průměr lomu je asi 50 m, stěna vysoká kolem 5-6m. Stěna zarostlá křovím a náletem, dno lomu převážně zatravněné, místy zarostlé náletem listnáčů.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1423

Geologie

Geologická charakteristika: Lom je založen v centru největšího tělesa leukokrátní muskovit-turmalinické ortoruly, tzv. přibyslavické ortoruly (dříve též "přibyslavická žula").Ve stěně lomu lze pozorovat styk leukokrátního muskovitického granitu s muskovit-turmalinickou ortorulou a pronikání žil různých typů pegmatitů. V části lomu je zachycen i silně frakcionovaný muskovitický granit s granátem. Jde o geochemicky velmi zajímavou horninu obohacenou fosforem, velmi bohatou cínem a niobem, a přitom chudou fluorem. Styk granitu a ortoruly je zastřen tektonicky. Granit je navíc prorážen strmou asi 1 m mocnou žilou frakcionovaného pegmatitu, chemicky blízkého granitu. Z pegmatitu byl poprvé v ČR popsán vzácný minerál cínu nigerit (Čech et. al. 1978).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - magmatity v moldanubiku
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Témata: petrologie, mineralogie
Jevy: výchoz, minerál
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: granit (žula), pegmatit
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Jediný výskyt specifického leukokrátního "cínonosného" granitu a pegmatitu, styk granitu s ortorulou.
Střety zájmů: skládky odpadků
Popis střetů zájmů: hrozí přeměna lomu na divokou skládku, jak se již stalo se sousedním větším a komunikačně o něco lépe přístupným lomem č.3
Stav lokality: špatný

Literatura

Povondra P. et al. (1987): Přibyslavice peraluminous granite. Acta Universitatis Carolinae, Geologica,1987: 183-283. Procházka Z. (1977): Revize šlichových anomálií, oblast II - Přibyslavice. MS archiv Geofond. Čech et al. (1978): Accessory nigerite in a granite from central Bohemia, Czechoslovakia. N. Jahrbuch f. Mineralogie, Monatshefte, 1978, 337-345.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Breiter Karel, 02.12.02
Aktualizoval(a): Štěpánek Petr 14.09.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1423 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1423.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Lom v centru největšího tělesa leukokrátní muskovit-turmalinické ortoruly, tzv. přibyslavické ortoruly., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Celkový pohled. V pravé části žíla pegmatitu (světlá)., Karel Breiter, 2002


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]