Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Jedlka

Vyhledávání

Jedlka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Děčín
Katastrální území: Malá Veleň
Mapové listy: 0223, 02234
Geologická správní oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: Přirozený odkryv ve vyšší partii strmého svahu pravého břehu řeky Ploučnice. Odkryv situován asi 650 m S. od křižovatky v obci Jedlka.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Nejvyšší odlučná plocha souborů kerných sesuvů, které níže přecházejí do suťových akumulací s výraznou morfologií. Výchozová skalní stěna kolmá, místy vyšší než 30 m.
ID : 142

Geologie

Geologická charakteristika: Předchozí geologické mapování přiřazuje lokalitu k tefritovým tufům (Hibsch, 1897) a kerné sesuvy interpretuje systémem paralelních zlomových linií. Nové mapování (Cajz in Valečka et al., in prep.) označuje tyto horniny jako redeponovaná pyroklastika bezolivinických bazaltoidů až trachybazaltů, jež považuje za součást stratovulkánového vývoje stř. části středohorského vulkanosedimentárního komplexu. Tento subkomplex je zachován pouze jako denudační troska v několika izolovaných výskytech v rámci celého Českého středohoří. Diskutovaná lokalita uchovává dva genetické typy redeponovaného pyroklastického materiálu charakteristické pro distální facie stratovulkanické stavby. Proto je její výjimečnost z geologického hlediska zřejmá. Ve vyšších partiích výchozu jsou odkryty chaotické hrubozrnné sedimenty s podporou základní hmoty bez jakékoliv stratifikace či gradace. Fragmenty jsou z převážné části pyroklastického původu (jemná frakce a některé z větších, hlavně pórovitých klastů). v menší míře jsou zastoupeny i úlomky původem z lávových výlevů (pórové i kompaktní). Ve východní části výchozu lze nalézt oválné a značně protažené dutiny v sedimentu, které jsou patrně pozůstatky po původních drobnějších kamenech či větvích dřevin. Geneze horniny je interpretována jako produkt vulkanického bahnotoku (laharu). Ten vznikl na svahu sopečného kuželu v nesoudržných tufech (tefra), odkud se gravitačním působením pohyboval do vzdálenějších oblastí a při transportu přibíral i geneticky odlišný materiál (jiné sopečné horniny, vegetaci aj.) V nižších partiích Z. části výchozu nasedají lahary na jemnozrnné výrazně subhorizontálně stratifikované redeponované sopečné popely. Na základě sedimentárních textur v nich obsažených (gradace, províření, drobné klastické žilky a patrně bioturbace) lze soudit, že byly přepracovány v lakustrinním prostředí. Jejich přínos do tohoto prostředí však nelze z jistotou určit. Charakteristické znaky pyroklastických spadů se nepodařilo identifikovat, a proto je též možné, že tento jemnozrnný materiál byl vyplaven z jiných laharových akumulací. Nejjemnější polohy sedimentu jsou nadějné pro výskyt flóry. Jedna s poloh, na výchoze sledovatelná na vzdálenost cca 100 m, obsahuje zbytky listů, jež jsou dle Bůžka (ústní sdělení) obdobné nově zpracovaným lokalitám Božetěšice a Kočkov (Čech et al. 1991). Nejnadějnější pro nálezy fosilní flóry je suť jemného materiálu těsně pod výchozem.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - České středohoří
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: vulkanologie, sedimentologie, geomorfologie, petrologie
Jevy: lahar, vulkanoklastika, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická, sedimentární
Hornina: lahar, vulkanoklastika
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Odkryv zachycuje dva geneticky odlišné typy redeponátů pyroklastického materiálu, který náleží stř. části středohorského vulkanosedimentárního komplexu. Pro širší oblast se jedná o typovou lokalitu, dokumentující geologickou stavbu distálních fácií stratovulkanického subkomplexu. V úvahu přichází možná použitelnost pro část stratotypu litostratigrafického členění vlastního středohorského vulkanosedimentárního komplexu.
Součást VCHÚ: CHKO České středohoří
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: Lokalita je situována ve velmi příkrém svahu porostlém lesní vegetací. Z důvodu nepřístupnosti je intenzivnější využívání lesa značně problematické, proto lze očekávat, že z toho hlediska střety zájmů nenastanou. Území je však součástí oblasti postižené vysokým stupněm znečištění ovzduší a zachování vegetace je z hlediska stability žádoucí.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučujeme k ochraně. Výchozy vulkanoklastických hornin - lahary a sedimenty produkované rozpadem, zvětráváním a erozí vulkánu. 11.11.2009;

Literatura

Čech, S. et al. (1991): Vysvětlivky a Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000, list 02-411 Ústí nad Labem. - MS Archiv ČGU, Praha. Hibsch, J. E. (1897): Geologische Karte des Bohmischen Mittelgebirges, Blatt III. (Bensen), nebst Erlauterungen. - A. Holder, Wien. Valečka, J. et al. (in prep.): Vysvětlivky a základní geologická mapa ČR 1:25 000, list 02-234 Děčín.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Cajz Vladimír, 24.11.93
Aktualizoval(a): Rapprich Vladislav 07.10.09, Rapprich Vladislav 11.11.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 142 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-10-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/142.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Hrubozrnné nevytříděné uloženiny laharů nasedají na jemnozrnná redeponovaná vulkanoklastika., Vladislav Rapprich, 2002
Dutina po vyvětralé dřevině v uloženinách laharu., Vladislav Rapprich, 2002
Sesuvné akumulace pod skalním defilé na Jedlce., Vladislav Rapprich, 2002


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]