Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Čížovský kopec

Vyhledávání

Čížovský kopec

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Znojmo
Katastrální území: Čížov
Mapové listy: 3322, 33224
Geologická správní oblast: Letovické, krhovické, nectavské a svinovsko-vranovské krystalinikum; moravikum; krystalinikum miroslavské hrástě; brunovistulikum
Lokalizace: Levá strana údolí spojující Čížov s Klaperovým potokem, jv. okolí Čížova, cca l5 km z. od Znojma
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: skalní výchoz v údolí potoka
ID : 1408

Geologie

Geologická charakteristika: Moravikum, dyjská klenba Skalní výchoz biotitických pararul v tělese bítešské ortoruly Geol. charakteristika podle: Batík P., 1995, str.39. "Výchoz obnažuje desetimetrovou polohu biotitických pararul hedvábného lesku, slabě migmatitizovaných. Obsahuje rovněž tenké centimetrové polohy jemnozrnného laminovaného erlanu. Pararula je prostoupena žilkami bílého křemene a několika 10 - 20 cm mocnými budinovanými apofýzami okaté leukokratní ortoruly s makroskopicky patrným muskovitem. Na několika místech lze pozorovat centimetrové střižné vrásky s vergencí k jv." Při revizi 1. 11. 2014 erlanové polohy nalezeny nebyly (výchoz dnes špatně přístupný), Batíkem popisované biotitické pararuly odpovídají spíše intenzivně deformované bítešské ortorule.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: petrologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: skála
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: pararula, ortorula

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS v NP
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Bítešské ortoruly v různých stádiích deformace..
Součást VCHÚ: NP Národní park Podyjí
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: špatný
Popis stavu lokality: Doporučeno k terénní revizi. 9.11.2012; Lokalita je silně zarostlá, Batíkem popisované biotitické pararuly nebyly nalezeny, biotitické foliované horniny na lokalitě odpovídají spíše silně deformovaným bítešským ortorulám. Erlany nebyly nalezeny. Význam lokality je pouze mapovací. 1.11.2014;

Literatura

Batík P. (1995): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 list 33224 Kravsko. - Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Hanžl Pavel, 07.11.02
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 23.01.05, Buriánek David 27.11.12, Hrdličková Kristýna 01.11.14

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1408 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-01-28]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1408.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalní výchozy v zářezu cesty v údolí potoka jv. od Čížova. Ruly dyjské klenby moravika., Pavla Gürtlerová, 2014
Skalní výchozy v zářezu cesty v údolí potoka jv. od Čížova. Ruly dyjské klenby moravika., Pavla Gürtlerová, 2014


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]