Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Mažice - Jitra (Veselská Blata)

Vyhledávání

Mažice - Jitra (Veselská Blata)

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Tábor
Katastrální území: Borkovice
Mapové listy: 2242, 22424
Geologická správní oblast: Třeboňská a českobudějovická pánev
Lokalizace: 2,5 km sv. od obce Mažice, cca 15 - 20 km v. od Týna n. Vlt., asi 50 m jv. od silnice Mažice - Dráchov
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Příležitostná pískovna se stěnou asi 150 m dlouhou a 4-6 m m vysokou na východní straně. Západní část je pozvolná a postupně zarůstá vegetací. přirozeně rekultivována v lesní vegetací. Dno pískovny je zatopené.
Technický objekt: pískovna
ID : 1403

Geologie

Geologická charakteristika: Pískovna byla otevřena ve světle šedých, místy rzivě žlutě šmouhovaných kaolinických pískovcích, tyto pískovce jsou většinou hrubozrnné a nestejnozrnné a obsahují vložky jemnozrnnějších pískovců a jílovitých prachovců a naopak drobnozrnných kaolinických slepenců, které většinou zvýrazňují diagonální až křížové zvrstvení sedimentů. Pískovce patří stratigraficky svrchnímu oddílu klikovského souvrství, které v těchto místech dosahuje mocnosti kolem 50 m a nasedá na kaolinizovanou biotitickou pararulu. Jsou produktem říční sedimentace. Tok , který je nanesl, směřoval od svého ústí do pánve poblíž Všechlap k JV a uvnitř pánve často překládal své koryto. Svědkem jeho erozivní činnosti jsou ostrohranné hematitické železivce, redeponované uvnitř kaolinických pískovců, jak lze pozorovat v jednom úseku stěny zmíněné pískovny. F. Němec (1968) odsud uvádí nález druhů Geinitzia cretacea Ung. a aff. Dewalquea haldewiana Sap. et Mar. Psřítomnost této flóry svědčí pro příslušnost zdejších křídových uloženin ke svrchnímu oddílu klikovského souvrství. Chybějí zde zástupce rodů Platanofhyllum a Araliophyllum, které jsou naopak typické pro šedé jílovité vrstvy spodního oddílu klikovského souvrství.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - jihočeské pánve - křída
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída
Témata: stratigrafie, petrologie, sedimentologie, paleontologie
Jevy: zkameněliny - flora, vrstva
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: písek, pískovec
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 5671     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Křídové sedimenty. Od roku 2011 součástí vyhlášené(16.8.2011) PP Veselská blata
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Terénní kontrola 2010: Pískovna je zatopená, zůstávají jen vrchní části stěn, cca 3 m. 03.08.2020;

Literatura

Malecha A. (1976): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000 list 22424 Zálší.- Ústřední ústav geologický Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Štěpánek Petr, 05.11.02
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 23.01.05, Poňavič Michal 16.09.10, Vajskebrová Markéta 03.08.20

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1403 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-09-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1403.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Železitý slepenec z Pískovny Borkovice., Denisa Miklušicová, 2020
Příležitostná pískovna v křídových sedimentech., Pavla Gürtlerová, 2010
Příležitostná pískovna v křídových sedimentech., Pavla Gürtlerová, 2010
Příležitostná pískovna v křídových sedimentech, Pavla Gürtlerová, 2010
Příležitostná pískovna v křídových sedimentech., Pavla Gürtlerová, 2010


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]