Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Rašovické skály

Vyhledávání

Rašovické skály

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Chomutov
Katastrální území: Lestkov 2 u Klášterce nad Ohří, Suchý Důl 2 u Klášterce nad Ohří
Mapové listy: 1122, 11222
Oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: 1,3 km východně od obce Lestkov, na s. výspě hřbetu Křížový vrch
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Rozsáhlé skalní výchozy pod vrcholem hřbetu, které jsou součástí plošně rozlehlejšího PP Rašovické skály. Vznikly odtržením sesuvu, jeho uloženiny se nahromadily pod úpatím svahu, celková výška skalního výchozu je asi 35 m, délka 100 m.
ID : 14

Geologie

Geologická charakteristika: Představuje jizvu po odtrhu sesuvu, jehož akumulace je zřetelná pod severozáp. svahy hřbetu. V kolmých skalních stěnách jsou odkryty odspodu: velmi hrubozrnné aglomeráty s nerovným, vypáleným povrchem. Na ně nasedají celkem tři efúze láv, přičemž nejstarší jsou olivinické bazaltoidy (olivinické bazanity hrubozrnné), výše světlejší tefrity a nahoře světlé trachytické lávy deskovitě odlučné. Mezi jednotlivými efúzemi nejsou vyvinuté žádné polohy napadaných tufů, které by mohly signalizovat stratovulkanickou sukcesi. Masivní lávy vždy nahoru přecházejí do aglomerátových láv a spečených lávových aglomerátů až tenkých poloh aglomerátů. To je vcelku charakteristickým znakem aa-typu láv.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - Doupovské hory
Stratigrafie: terciér (neogén - paleogén)
Témata: botanika, petrologie, vulkanologie
Jevy: sesuv, skalní stěna, lávový proud
Původ geologických jevů (geneze): gravitační, vulkanická
Hornina: bazanit, tefrit, fonolit
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1541     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Skalnaté svahy s teplomilnými společenstvy. Velmi dobře patrná sukcese třech lávových proudů a aglomerátů. Jeden z největších skalních výchozů v Doupovských horách. Velmi vhodná exkursní lokalita.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Vzhledem k expozici lokality, k její poměrné odlehlosti a špatné přístupnosti žádné poškození případnou úpravou nebo využitím nehrozí.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Hradecký P. (2000): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 11222 Kadaň. - Český geologický ústav Praha; Friedl K. et al., 1991: Chráněná území v České republice.- Informatorium Praha, Mlčoch B. a kolektiv autorů, 1994: Geologicky významné lokality v severočeské pánvi a jejím okolí, chráněné nebo navržené k ochraně.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Hradecký Petr, 07.11.94
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 30.11.04, Rapprich Vladislav 03.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 14 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/14.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pohled na Rašovické skály od severu z lávky přes Ohři v Rašovicích., Pavla Gürtlerová, 2017


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]