Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Salesiova výšina

Vyhledávání

Salesiova výšina

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Teplice
Katastrální území: Osek u Duchcova
Mapové listy: 0232, 02323
Geologická správní oblast: Mostecká pánev
Lokalizace: 250 m vvsv. od kóty 422 m Salesiova výšina, cca 300 m jz. od jz. okraje Oseka, 8 km z. od Teplic
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Křemencové skalní město, opuštěné lomy a skalní výchozy
Technický objekt: lom
ID : 1391

Geologie

Geologická charakteristika: Terciér, podkrušnohorské pánve, mostecká pánev Salesiova výšina u Oseka Geol. charakteristika podle: Bezvodová B., 1985, 61. Křemence spodního miocénu na Salesiově výšině. Prokřemenělé hrubozrnné pískovce v mocnosti cca 18 m na Salesiově výšině náležejí poloze psamitů až psefitů, které náležejí písčitému ekvivalentu lomské sloje při úpatí Krušných hor. Vrchol Salesiovy výšiny (Letohrádek) tvoří význačné křemencové skalisko, na v. od něho jsou rozsáhlé lomy, kde se těžil křemenec na různé kamenické výrobky, včetně mlýnských žernovů. Prokřemenění polohy nastalo při okraji pánve přelivem podzemních vod bohatých na SiO2, o čemž svědčí ubývání prokřemenění pískovců směrem k J. Původně souvislá poloha psamitů je porušena soliflukcí, takže jednotlivé bloky jsou v terénu navzájem chaoticky uspořádány.; In Mackovčin 1999: V křemencích se hojně vyskytují otisky schránek třetihorních sladkovodních mlžů rodu Unio.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: litologie, stratigrafie, ložisková geologie, paleontologie
Jevy: zkameněliny - fauna, skalní město, skála, selektivní eroze
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , antropogenní (činnost lidská)
Hornina: slepenec (konglomerát)
Geologický význam: geovědně historický význam, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1005     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Křemence spodního miocénu, vyhl.29.8.1986 ONV Teplice.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Bezvodová B., 1985: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1:25 000 list 02323 Duchcov.- Ústřední ústav geologický Praha.; Kolektiv autorů. (1999): Ústecko. In: Mackovčin P. (ed.): Chráněná území ČR, svazek I. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, str.190, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Godány Josef, 23.10.02
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 15.10.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1391 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-09-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1391.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]